คำถามที่พบบ่อย FAQ

 

 

 

 

 

 

Q :  สายด่วนกระทรวงการคลังคือหมายเลขใด?

A : 1689 คือหมายเลขสายด่วนกระทรวงการคลัง
       ซึ่งให้บริการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
       - ร้องเรียนร้องทุกข์
       - ศูนย์ปฏิบัติการและต่อต้านการทุจริต
       - คลีนิคภาษีกระทรวงการคลัง
       - ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

 

 

 Q : หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ รายได้ – รายจ่ายของรัฐบาล สามารถหาข้อมูลได้จากที่ใด 

A :  ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์การเงินการคลังภาครัฐ http://dwfoc.mof.go.th/  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น  รายได้ – รายจ่ายรัฐบาล , ดุลการคลัง ,  หนี้สาธารณะคงค้าง  , ข้อมูลการนำเข้า – ส่งออกเป็นต้น

 

 

 

 

Q :  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยส่วนราชการใดบ้าง 

A :  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี  ,   สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง   ,  กรมบัญชีกลาง   ,  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ   ,  กรมสรรพากร   ,   กรมสรรพสามิต  ,   กรมศุลกากร  ,   กรมธนารักษ์   ,  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ,   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์กรมหาชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังอีกด้วย ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง เมนู “เกี่ยวกับกระทรวง” ->  ภาพรวม กระทรวงการคลัง

 

 

 

 

Q :  หากต้องการทราบข่าวสาร การรับสมัครงานของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในสังกัด  สามารถเข้าได้จากเมนูใด

A :  ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง เมนู  “ข่าวกระทรวง” หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน

 


 

 

Q :  นอกจากเว็บไซต์กระทรวงการคลังแล้ว สามารถรับรู้ข่าวสารของกระทรวงการคลังได้ผ่านทางช่องทางใดได้อีก

A :  สามารถติดตามข่าวสารของกระทรวงการคลังได้จาก Facebook และ Twitter ของกระทรวงการคลัง

 

 

 

Q :  ห้องแถลงข่าวของกระทรวงการคลัง อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ห้องแถลงข่าว หรือร่วมรับฟังการแถลงข่าวได้หรือไม่

A :  ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ใช้เป็นสถานที่แถลงข่าวของกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัด รวมถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
ผู้เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวโดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด และสื่อมวลชน ในบางกรณีบุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวได้ ทั้งนี้ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้าร่วมการับฟัง

 

 

 

Q :  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงการคลังอยู่ที่ใด?

A :  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 1
        (ฝั่งลานจอดรถ)

 

 

 

Q :  GFMIS คืออะไร

A :  GFMIS ย่อมาจาก Government Fiscal Management Information System หมายถึงการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการเงิน การบัญชีและระบบเบิกจ่ายภาครัฐ ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการจัดทำข้อมูลในส่วนของภาครัฐ เพื่อลดภาระในการปฏิบัติงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลังและปรับทิศทางทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.gfmis.go.th/

 

 

 

Q :  การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศ / หนังสือเวียน / ระเบียบ / ข้อบังคับ   ซึ่งออกโดยกระทรวงการคลัง เช่น  การเบิกค่าเดินทาง , การเบิกค่ารักษาพยาบาล  ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ฯลฯ สามารถสืบค้นได้จากที่ใด

A : สืบค้นได้จาก  http://saraban-law.cgd.go.th/CGDWeb/simple_search.jsp