TOP
ตรวจเยี่ยมและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราช จ.เชียงใหม่
11 June 2019
20

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางพันธุ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการ National e-payment ของหน่วยงานจัดเก็บรายได้ โครงการสินเชื่อแนวทางประชารัฐ บริษัท ไบโอเวกกิ้ง จำกัด ผู้ผลิตผักเม็ด ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสหกรณ์โคนมผาตั้ง จำกัด และกลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และพืชพลังงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9