TOP
ประกาศเมื่อวันที่ 30 April 2019
16 อัตรา

หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร :ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (ชั้น 6 อาคาร 3) ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทร.0-2298-5880-9 ต่อ 6642, 6643

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1 รายละเอียดการรับสมัคร.pdf
icon