tor_bidding080661


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,656,567.00    บาท
อีเมล์แอดเดรส e-bidding@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 

หมายเลข ๐ - ๒๑๒๖ - ๕๙๐๐ ต่อ ๓๖๑๒

ที่อยู่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ฉบับแรก
8 มิ.ย. 2561
13 มิ.ย. 2561
2
ฉบับที่สอง
21 มิ.ย. 2561
26 มิ.ย. 2561
         

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download