MOF Poll

ท่านเคยใช้งานศูนย์บริการใดของกระทรวงการคลัง

วายุภักษ์ฟ้าใส 1689
แจ้งการเงินนอกระบบ 1359
RD Callcenter 1161
สายด่วนศุลกากร 1164
สายด่วนสรรพสามิต 1713

Vote summary