เรื่อง กระทรวงการคลังจัดสัมมนามาตฐานการบัญชี และกฎเกณฑ์ในการดูแลความมั่นคง
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใหม่ของธนาคารพาณิชย์
ฉบับที่ 51/2541.................... วันที่ 10 มิถุนายน 2541


Last Updated: June 16, 1998