เรื่อง การเจรจาเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินจากธนาคารโลก
ฉบับที่ 53/2541.................... วันที่ 15 มิถุนายน 2541


Last Updated: June 16, 1998