เรื่อง โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 23
ฉบับที่ 56/2541              วันที่ 19 มิถุนายน 2541


Last Updated: June 24, 1998