เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการรสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีปัญหาธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน)
ฉบับที่ 1/2541 5 มกราคม 2541 ถ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีปัญหาธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) แล้ว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงและหาแนวทาง
แก้ไขระบบตรวจสอบและควบคุม สถาบันการเงิน (ซึ่งมี นายสุธี สิงห์เสน่ห์ เป็นประธาน) ซึ่งได้สรุปความเห็นในกรณีปัญหาธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) ว่า น่าจะมีการใช้อำนาจตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นการบิดเบือน (abuse of power) หรือไม่สุจริต ทั้งในด้านการละเว้นการใช้อำนาจและในด้านการสั่งการที่ผิดไปจากเจตนารมณ์ของ กฎหมาย ส่วนในการที่จะพิจารณาต่อไปว่า การกระทำดังกล่าวจะเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้ใดและอย่างใด เป็นเรื่องที่ทางการควรได้สืบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและสอบสวนต่อไป ถ
คณะกรรมการประกอบด้วย
(1) นายประสิทธิ์ ดำรงชัย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
(2) นายศุภชัย พิศิษฐวานิช ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
(3) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
(4) นายอักขราทร จุฬารัตน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
(5) นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ที่ปรึกษาการคลัง เลขานุการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(6) นายธวัช คงเดชา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการฯ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถ
คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในกรณีปัญหา
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) ตามที่อ้างถึงข้างต้น โดยให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ครอบคลุมหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการตัดสินใจ
เชิงนโยบายและการปฏิบัติ และให้มีอำนาจเรียกข้อมูล เอกสาร หลักฐานจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชิงบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำได้
ในคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว ได้ระบุให้คณะกรรมการเสนอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังโดยเร็ว และให้รายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบทุกเดือน


Updated: Jan 6, 1998