เรื่อง การลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันเงินกู้ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จาก Nordic Investment Bank ครั้งที่ 4
ฉบับที่ 2/2541 7 มกราคม 2541


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์) ได้ลงนามในสัญญาค้ำประกันเงินกู้ ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ในนามราชอาณาจักรไทย และนายอัศวิน คงศิริ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในสัญญากู้เงิน ในฐานะผู้กู้กับ Nordic Investment Bank (NIB) เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2541 ณ ห้องประชุมกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเงินกู้จาก NIB ครั้งที่ 4 ของบรรษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
1. เงื่อนไขเงินกู้
(1) เป็นเงินตราสกุลต่าง ๆ เทียบเท่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
(2) ระยะเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี รวมระยะปลอดหนี้ 5 ปี นับจากวันลงนามในสัญญากู้เงิน
(3) อัตราดอกเบี้ยมี 2 ประเภท ให้ผู้กู้เลือก คือ
1) กำหนดเป็นอัตราคงที่ หรือ
2) กำหนดลอยตัวตามอัตรา LIBOR ระยะ 6 เดือน บวก margin ตามที่ผู้กู้และผู้ให้กู้จะตกลงกัน โดยกำหนดเพดานของ margin ไว้ไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปี
(4) เงื่อนไขอื่น ๆ คือ ไม่มีค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้และค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
รวมทั้งสามารถชำระหนี้คืนก่อนกำหนดโดยไม่มีค่าปรับ
2. เงินกู้ดังกล่าว บรรษัทฯจะนำมาให้กู้ต่อแก่โครงการอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ
ซื้อสินค้าหรือร่วมทุนกับประเทศไทยในกลุ่ม Nordic 5 ประเทศ คือ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมแก้ว เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการใช้เงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำ และจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ Nordic ต่อไปlast updated: Jan 7, 1998