เรื่อง กระทรวงการคลังร่วมโครงการแลกดอลล่าร์อาสาช่วยชาติ
ฉบับที่ 3/2541                                                                                                                                                                 วันที่ 7 มกราคม 2541กระทรวงการคลังร่วมกับสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดโครงการแลกดอลล่าร์
อาสาช่วยชาติ ในระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2541 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. ณ บริเวณกองคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการรคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วม
ใจกันนำเงินดอลล่าร์หรือเงินต่างประเทศสกุลอื่น ที่อยู่ในครอบครองมาแลกเป็นเงินบาทให้เข้าระบบต่อไป
โครงการนี้สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ จัดให้มีขึ้น
ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดใหญ่ ๆ สำหรับที่กระทรวงการคลังนั้น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่มาให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยจะให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าอัตราที่ธนาคาร
รับแลกตามปกติอีกดอลล่าร์ละ 12 สตางค์last updated: Jan 7, 1998