เรื่อง การจัดตั้งสถาบันการเงินใหม่
ฉบับที่ 4/2541 วันที่ 20 มกราคม 2541


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง
1 ฉบับและร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ในการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ใหม่ 1 แห่ง บริษัทเงินทุนใหม่ 1 แห่ง และบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ 1 แห่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของระบบสถาบันการเงิน
ความเป็นมาและเหตุผล
สืบเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ได้ประกาศผลการพิจารณาแผนการฟื้นฟูกิจการของสถาบันการเงินที่ถูกสั่งให้ระงับการดำเนินกิจการ เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม2540 และปรากฏว่ามีบริษัทเงินทุนจำนวน 56 แห่งที่แผนการฟื้นฟูกิจการไม่ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ส่งผลให้บริษัทเงินทุน 56 แห่งนี้ ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการ
เป็นการถาวร ขณะนี้ ปรส.กำลังจำแนกสินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนที่ถูกปิดกิจการตามคุณภาพ
และโอกาสในการขาย โดยจะเริ่มดำเนินการจำหน่ายหรือโอนสินทรัพย์ภายในต้นปี 2541 และกระบวนการจำหน่ายหรือโอนสินทรัพย์ทุกประเภทจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2541
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพในขั้นตอนการประมูลให้เป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในระบบการเงินของประเทศกระทรวงการคลัง
เห็นควรให้มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ใหม่ในขั้นต้น จำนวน 1 แห่ง และให้มีบริษัทเงินทุน จำนวน 1 แห่ง และบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 1 แห่งเป็นบริษัทลูก โดยออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การให้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ 1 ฉบับ และออกกฎกระทรวงอีก 2 ฉบับเพื่อเข้าร่วม
ในกระบวนการประมูลสินทรัพย์ และเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงแก่ระบบ
สถาบันการเงินยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และวิธีการ
วัตถุประสงค์
เพื่อดำเนินธุรกรรมการธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์โดยปกติ
และรองรับการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนทั้ง 56 แห่งโดยเข้าร่วมประมูลหรือรับซื้อ
หรือรับโอนสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการ จำนวน 56 แห่ง รวมทั้งของสถาบันการเงินอื่นเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงแข็งแรง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
(1) ให้มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ใหม่ขึ้น 1 แห่ง โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้เริ่มจัดตั้ง และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมีทุนประเดิมประมาณ 4,000.- ล้านบาททุนประเดิมนี้จะได้
จากเงินกู้ของโครงการเพื่อปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loans-SAL) ที่กู้จากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเซีย ถ
(2) ธนาคารพาณิชย์ใหม่จะมีบริษัทเงินทุนใหม่ และบริษัทหลักทรัพย์ใหม่เป็นบริษัทลูกอย่างละ 1 บริษัท ทันทีที่เริ่มจัดตั้ง ทั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมทำการประมูลหรือรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ในส่วนที่ธนาคาร
พาณิชย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ เช่น ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้นและเพื่อให้การจัดตั้งกระทำได้พร้อม ๆ กัน ในทางปฏิบัติจึงให้กระทรวงการคลังเป็นผู้เริ่มจัดตั้ง และถือหุ้นในบริษัทเงินทุนใหม่ และบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ ในจำนวนบริษัทละ 500.- ล้านบาท และให้ขายหุ้นทั้งหมดให้แก่ธนาคารพาณิชย์ใหม่ทันทีที่ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นแล้ว
(3) การชำระราคาสินทรัพย์จากการประมูลโดยธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทหลักทรัพย์ใหม่นี้ อาจทำโดยการชำระเป็นเงิน (cash) และโดยวิธีอื่น (non-cash) เช่น โดยการออกตราสารหนี้ ตั๋วเงินหรือแปลงหนี้เป็นทุน ดังนั้นผู้ทรงตั๋วหรือตราสารดังกล่าว
อาจเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ด้วย โดยการแปลงหนี้เป็นทุน
(4) นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นแล้วกระทรวงการคลังจะพิจารณาหา
ผู้ร่วมทุนภายหลังจากมีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ใหม่แล้วโดยผู้ร่วมทุนจะต้อง
มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลัง นอกจากนี้แล้ว ธนาคารพาณิชย์ใหม่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในโอกาสต่อไป เพื่อเป็นแรง
จูงใจให้แก่ผู้ร่วมทุน และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ของสถาบันการเงิน
(5) เมื่อธนาคารพาณิชย์เริ่มเปิดดำเนินการแล้ว การแต่งตั้งผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ใหม่ และการเปลี่ยนผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ใหม่ชุดต่อไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
(6) ในหลักการเมื่อธนาคารพาณิชย์เปิดดำเนินการแล้วให้ธนาคารพาณิชย์นี้สามารถยื่น
คำขอมีสำนักงานสาขาได้ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในต่างจังหวัด
(7) เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์
ที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ไข
ปัญหาสถาบันการเงินได้อย่างคล่องตัวและทันเหตุการณ์ จึงเห็นสมควรให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทหลักทรัพย์แห่งใหม่ไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป
กระทรวงการคลังมั่นใจว่าการจัดตั้งสถาบันการเงินใหม่ทั้ง 3แห่ง
จะเป็นส่วนสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงิน และเสริมสร้างสภาพคล่องในระบบ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบสถาบันการเงินให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนไทยและต่างชาติ
กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการแก้ไข
ปัญหาสถาบันการเงินทั้งระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็วและจะเร่งดำเนิน
มาตรการเพื่อเสริมสร้างความแข็ง-แกร่งให้เกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ และด้วยความโปร่งใส


แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในสถาบันการเงินแห่งใหม่ถ
1. โครงสร้างการถือหุ้นของกระทรวงการคลังเมื่อเริ่มจัดตั้งสถาบันการเงินแห่งใหม่


2. โครงสร้างการถือหุ้นของกระทรวงการคลังภายหลังการขายหุ้นใน บง. และ บล. ให้แก่ธนาคารพาณิชย์แห่ง
ใหม่ ถ

ขั้นตอนในการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ (ประชุม ครม. วันที่ 20/1/41)

ขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ (ประชุม ครม. วันที่ 20/1/41)


Last Updated: Jan 21 , 1998