ฉบับที่ 112/2541                                                         17     กันยายน   2541


การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร
ประจำเดือนสิงหาคม 2541

 
    นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ที่ปรึกษาการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังขอแถลงข้อมูล  
การนำเข้า ส่งออกและดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนสิงหาคม 2541 ดังนี้ 


การนำเข้า
    1. ในรูปสกุลเงินบาท 
    1.1 เดือนสิงหาคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้า 140,800 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 20,778 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9
และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2541 ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 153,601 ล้านบาท จะมีมูลค่าการนำเข้าลดลง 12,801 ล้านบาท  หรือร้อยละ 8.3
    1.2 เดือนมกราคม - สิงหาคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งสิ้น 1,239,736 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 16,951 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4


    2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  
    2.1 เดือนสิงหาคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้า 3,391 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจาก                
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 1,684 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 33.2 และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2541                    
ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 3,689 ล้านดอลล่าร์ จะมีมูลค่าการนำเข้าลดลง 298 ล้านดอลล่าร์    หรือร้อยละ 8.1                    
    2.2 เดือนมกราคม - สิงหาคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งสิ้น                 
28,518 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 16,744 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 37.0  (รายละเอียดตามตารางที่ 1)                     

การส่งออก                    
    1. ในรูปสกุลเงินบาท                
    1.1 เดือนสิงหาคม 2541 มีมูลค่าการส่งออก 178,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก                
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 22,622 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5 และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2541                    
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 192,489 ล้านบาท จะมีมูลค่าการส่งออกลดลง 13,589 ล้านบาท  หรือร้อยละ 7.1                    
    1.2 เดือนมกราคม - สิงหาคม 2541 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น                 
1,546,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 521,914 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.9                    

    2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา                
    2.1 เดือนสิงหาคม 2541 มีมูลค่าการส่งออก 4,362 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจาก                
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 621 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 12.5 และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2541                     
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 4,688 ล้านดอลล่าร์ จะมีมูลค่าการส่งออกลดลง 326 ล้านดอลล่าร์   หรือร้อยละ 7.0                    
    2.2 เดือนมกราคม - สิงหาคม 2541 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น                 
35,982 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 2,060 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 5.4       (รายละเอียดตามตารางที่ 2)
                   
หมายเหตุ :

1. ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร (Customs - cleared basis) เป็นข้อมูล                    
    ที่รวบรวมตามใบขนสินค้าซึ่งผ่านพีธีการศุลกากร ระบบข้อมูลนี้ต่างจากข้อมูลการนำเข้าและส่งออก                
    ที่ใช้เพื่อจัดทำสถิติดุลการชำระเงินของประเทศ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำ ตามระบบ                
    ดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจะรวมมูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออกเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง                
    กรรมสิทธ์ถือครองระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ เพื่อใช้วิเคราะห์ฐานะดุลการชำระเงินของประเทศ                
2. มูลค่าการส่งออกและการนำเข้าในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน                    
    ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการส่งออกและการนำเข้าของ                
    กรมศุลกากรในแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา                
    ต่างประเทศเป็นเงินตราไทย กรมศุลกากรใช้ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา                
    โดยใช้อัตราซื้อสำหรับการส่งออก และอัตราขายสำหรับการนำเข้า                

ดุลการค้า                                            
    1. ในรูปสกุลเงินบาท                                        
    1.1 เดือนสิงหาคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเกินดุล                                         
38,100 ล้านบาท เทียบกับเดือนเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า 5,300 ล้านบาท                                            
และเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการเกินดุล 38,888 ล้านบาท                                             
    1.2 เดือนมกราคม - สิงหาคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร                                        
เกินดุลรวมทั้งสิ้น 306,605 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้ารวมทั้งสิ้น                                            
198,358 ล้านบาท                                            

    2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา                                        
    2.1 เดือนสิงหาคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเกินดุล                                         
971 ล้านดอลล่าร์ เทียบกับเดือนเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า 92 ล้านดอลล่าร์                                            
และเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการเกินดุล 999 ล้านดอลล่าร์                                            
    2.2 เดือนมกราคม - สิงหาคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร                                        
เกินดุลรวมทั้งสิ้น 7,464 ล้านดอลล่าร์ เทียบกับช่วงเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า                                            
7,220 ล้านดอลล่าร์   (รายละเอียดตามตารางที่ 3)
 

ตารางการนำเข้า-ส่งออกและดุลการค้า

ตารางที่ 1
ตารางสถิติการนำเข้าตามระบบการผ่านพีธีการศุลกากร เดือนสิงหาคม 2541
                หน่วย : ล้านบาท               หน่วย : ล้านดอลล่าร์สรอ.
    ปีก่อน ปีปัจจุบัน เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน   ปีก่อน ปีปัจจุบัน เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน
    (2540) (2541) จำนวน ร้อยละ   (2540) (2541) จำนวน ร้อยละ
                           
มกราคม   158,145   173,694   15,549   9.8   6,170   3,391   (2,779)   (45.0)
กุมภาพันธ์   140,647   169,034   28,387   20.2   5,428   3,387   (2,041)   (37.6)
มีนาคม   153,370   173,209   19,839   12.9   5,912   3,991   (1,921)   (32.5)
เมษายน   150,142   143,965   (6,177)   (4.1)   5,766   3,620   (2,146)   (37.2)
พฤษภาคม   143,576   131,719   (11,857)   (8.3)   5,550   3,371   (2,179)   (39.3)
มิถุนายน   151,907   153,714   1,807   1.2   5,872   3,678   (2,194)   (37.4)
กรกฎาคม   163,420   153,601   (9,819)   (6.0)   5,489   3,689   (1,800)   (32.8)
สิงหาคม   161,578   140,800   (20,778)   (12.9)   5,075   3,391   (1,684)   (33.2)
รวม 8 เดือน   1,222,785   1,239,736   16,951   1.4   45,262   28,518   (16,744)   (37.0)
กันยายน   175,665               4,959            
ตุลาคม   174,702               4,768            
พฤศจิกายน   158,242               4,032            
ธันวาคม   192,867               4,275            
รวมทั้งปี 1,924,261               63,296            
 

ตารางที่ 2

ตารางสถิติการส่งออกตามระบบการผ่านพีธีการศุลกากร เดือนสิงหาคม 2541
                หน่วย : ล้านบาท               หน่วย : ล้านดอลล่าร์สรอ.
    ปีก่อน ปีปัจจุบัน เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน   ปีก่อน ปีปัจจุบัน เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน
    (2540) (2541) จำนวน ร้อยละ   (2540) (2541) จำนวน ร้อยละ
                         
มกราคม   118,901   219,135   100,234   84.3   4,666   4,284   (382)   (8.2)
กุมภาพันธ์   112,136   220,855   108,719   97.0   4,353   4,490   137   3.1
มีนาคม   129,768   207,171   77,403   59.6   5,032   4,868   (164)   (3.3)
เมษายน   113,074   169,500   56,426   49.9   4,367   4,337   (30)   (0.7)
พฤษภาคม   127,649   166,758   39,109   30.6   4,963   4,328   (635)   (12.8)
มิถุนายน   122,532   191,533   69,001   56.3   4,764   4,625   (139)   (2.9)
กรกฎาคม   144,089   192,489   48,400   33.6   4,914   4,688   (226)   (4.6)
สิงหาคม   156,278   178,900   22,622   14.5   4,983   4,362   (621)   (12.5)
รวม 8 เดือน   1,024,427   1,546,341   521,914   50.9   38,042   35,982   (2,060)   (5.4)
กันยายน   180,947               5,154            
ตุลาคม   193,103               5,329            
พฤศจิกายน   190,830               4,921            
ธันวาคม   217,819               4,928            
รวมทั้งปี 1,807,126               58,374            
ตารางที่ 3
ตารางสถิติดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร เดือนสิงหาคม 2541
                           
          หน่วย : ล้านบาท           หน่วย : ล้านดอลล่าร์สรอ.    
  การนำเข้า การส่งออก ดุลการค้า   การนำเข้า การส่งออก ดุลการค้า
  ปีก่อน ปีปัจจุบัน ปีก่อน ปีปัจจุบัน ปีก่อน ปีปัจจุบัน   ปีก่อน ปีปัจจุบัน ปีก่อน ปีปัจจุบัน ปีก่อน ปีปัจจุบัน
  (2540) (2541) (2540) (2541) (2540) (2541)   (2540) (2541) (2540) (2541) (2540) (2541)
มกราคม 158,145 173,694 118,901 219,135 (39,244) 45,441   6,170 3,391 4,666 4,284 (1,504) 893
กุมภาพันธ์ 140,647 169,034 112,136 220,855 (28,511) 51,821   5,428 3,387 4,353 4,490 (1,075) 1,103
มีนาคม 153,370 173,209 129,768 207,171 (23,602) 33,962   5,912 3,991 5,032 4,868 (880) 877
เมษายน 150,142 143,965 113,074 169,500 (37,068) 25,535   5,766 3,620 4,367 4,337 (1,399) 717
พฤษภาคม 143,576 131,719 127,649 166,758 (15,927) 35,039   5,550 3,371 4,963 4,328 (587) 957
มิถุนายน 151,907 153,714 122,532 191,533 (29,375) 37,819   5,872 3,678 4,764 4,625 (1,108) 947
กรกฏาคม 163,420 153,601 144,089 192,489 (19,331) 38,888   5,489 3,689 4,914 4,688 (575) 999
สิงหาคม 161,578 140,800 156,278 178,900 (5,300) 38,100   5,075 3,391 4,983 4,362 (92) 971
รวม 7 เดือน 1,222,785 1,239,736 1,024,427 1,546,341 (198,358) 306,605   45,262 28,518 38,042 35,982 (7,220) 7,464
กันยายน 175,665   180,947   5,282     4,959   5,154   195  
ตุลาคม 174,702   193,103   18,401     4,768   5,329   561  
พฤศจิกายน 158,242   190,830   32,588     4,032   4,921   889  
ธันวาคม 192,867   217,819   24,952     4,275   4,928   653  
รวม 1,924,261   1,807,126   (117,135)     63,296   58,374   (4,922)  

หมายเหตุ : เดือนสิงหาคมเป็นตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


Posted:   21/09/98