ฉบับที่ 113/2541                                                         17     กันยายน   2541


รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2541

               นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ที่ปรึกษาการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้แถลง ข้อมูลการคลัง
ประจำเดือนสิงหาคม 2541 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                               
1. การรับจ่ายเงินสดของรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2541

    1. เดือนนี้ รัฐบาลมีรายรับเงินงบประมาณทั้งสิ้น 45,232.6 ล้านบาท มีรายจ่ายเงิน  
งบประมาณรวม 78,359.2 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลมีดุลงบประมาณขาดดุล 33,126.6 ล้านบาท
และเมื่อรวมกับดุลนอกงบประมาณซึ่งเกินดุล 337.8 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดของรัฐบาล  
ขาดดุล 32,788.8 ล้านบาท
    2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540-สิงหาคม 2541) รัฐบาลมีรายรับ
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 667,370.2 ล้านบาท มีรายจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 730,960.8 ล้านบาท
(รวมรายจ่ายของปีงบประมาณก่อนๆ ที่จ่ายในปีนี้ด้วย) ทำให้รัฐบาลมีดุลงบประมาณขาดดุล
63,590.6 ล้านบาท และเมื่อรวมกับดุลนอกงบประมาณซึ่งเกินดุล 197.1 ล้านบาท มีผลให้
ดุลเงินสดของรัฐบาลขาดดุล 63,393.5 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 1)
    3. เงินคงคลังเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคม 2541 มียอดคงเหลือทั้งสิ้น 206,360.0 ล้านบาท

                           
หมายเหตุ
1. รายรับ - รายจ่าย เงินสดของรัฐบาล ไม่รวมเงินกู้รับ หรือรายจ่ายชำระคืนเงินกู้ เพื่อแสดง 
    ดุลการคลังตามระบบบัญชีเงินคงคลัง (Treasury Account) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
    Government Finance Statistics ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)   
2. ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2541
1. เดือนนี้ รัฐบาลจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 64,065.5 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว   
14,769.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.7 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจะจัดเก็บได้ 50,989.1 ล้านบาท
ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 21,475.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.6

หมายเหตุ :
1. ตารางนี้บันทึกรายการโดยใช้หลักเกณฑ์ตามระบบบัญชีเงินคงคลัง (Treasury Account) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบ Government Finance Statistics ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
2. การกู้ยืมสุทธิเป็นรายการกู้ยืมและชำระคืนต้นเงินกู้จากเงินงบประมาณและเงินคงคลัง  
ที่มา : กรมบัญชีกลาง                        
จัดทำโดย กองนโยบายและวางแผนการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   

2. ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2541

1. เดือนนี้ รัฐบาลจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 64,065.5 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
14,769.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.7 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจะจัดเก็บได้ 50,989.1 ล้านบาท
ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 21,475.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.6

2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540-สิงหาคม 2541) รัฐบาลจัดเก็บ
รายได้รวมได้ทั้งสิ้น 748,216.0 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 71,835.5 ล้านบาท
หรือร้อยละ 8.8 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจัดเก็บได้ 672,271.2 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเดียวกัน
ปีที่แล้ว 87,114.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.5  (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 2)


ที่มา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมบัญชีกลาง
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


3. ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ประจำเดือนสิงหาคม 2541

1. เดือนนี้ กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 42,093.2 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกัน 
ปีที่แล้ว 9,471.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4

2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540-สิงหาคม 2541) กรมสรรพากร
จัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 462,592.2 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 3,327.0 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.7                             (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 3)

ที่มา : กรมสรรพากร   
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   


4. ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2541

1. เดือนนี้ กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 12,464.2 ล้านบาท ต่ำกว่า
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 2,099.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.4

2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540-สิงหาคม 2541) กรมสรรพสามิต
จัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 142,934.1 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 22,634.7 ล้านบาท
หรือร้อยละ 13.7                          (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4)

ที่มา : กรมสรรพสามิต
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

5. ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร ประจำเดือนสิงหาคม 2541

1. เดือนนี้ กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 4,835.9 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกัน
ปีที่แล้ว 2,965.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.0

2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540-สิงหาคม 2541) กรมศุลกากร
จัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 64,185.9 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 32,182.0 ล้านบาท
หรือร้อยละ 33.4                        (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 5)

ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   


6. การนำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจ เดือนสิงหาคม 2541
                               
รายได้ของรัฐวิสาหกิจที่นำส่งเดือนสิงหาคม 2541 มีจำนวน 1,185.6 ล้านบาท
รวมเป็นรายได้ที่นำส่งทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้(ตุลาคม 2540-สิงหาคม 2541)
39,581.7 ล้านบาท                             (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 6)

ที่มา : กรมบัญชีกลาง 
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   

7. ยอดหนี้รัฐบาลคงค้าง ณ วันสิ้นเดือนสิงหาคม 2541

1. ยอดหนี้ภายในประเทศของรัฐบาลคงค้าง ณ วันสิ้นเดือนสิงหาคม 2541 มีจำนวน 571,023.0
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจำนวน 50,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6

2. ยอดหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลคงค้าง ณ วันสิ้นเดือนสิงหาคม 2541 มีจำนวน 15,115.7
ล้านดอลล่าร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจำนวน 107.4 ล้านดอลล่าร์ สรอ . หรือร้อยละ 0.7
(รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 7)

ที่มา : กรมบัญชีกลาง
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   


ตารางที่ 1
การรับ-จ่ายเงินสดของรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2541
            หน่วย : ล้านบาท
  เดือนนี้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อน เปรียบเทียบ ปีปัจจุบัน ปีก่อน
      จำนวน ร้อยละ    
1. รายได้ทั้งสิ้น 45,232.6 58,349.3 (13,116.7) (22.5) 667,370.2 741,074.8
1.1 ปีปัจจุบัน 45,232.5 58,349.3 (13,116.8) (22.5) 667,573.5 741,366.9
1.2 เหลื่อมรับ 0.1 - - - (203.3) (292.1)
2. รายจ่ายทั้งสิ้น 78,359.2 77,903.6 455.6 0.6 730,960.8 805,377.1
2.1 ปีปัจจุบัน 74,392.1 71,498.6 2,893.5 4.0 575,614.4 647,362.2
2.2 ปีก่อน 3,967.1 6,405.0 (2,437.9) (38.1) 155,346.4 158,014.9
- รายจ่ายจากเงินงบประมาณ - - - - 20,498.8 18,024.9
ปีก่อนเหลื่อมจ่าย            
- รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิก 3,967.1 6,405.0 (2,437.9) (38.1) 131,611.0 136,928.8
เหลื่อมปี            
- รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิก - - - - 3,236.6 3,061.2
เหลื่อมปีเหลื่อมจ่าย            
3. ดุลงบประมาณ (1-2) (33,126.6) (19,554.3) (13,572.3) 69.4 (63,590.6) (64,302.3)
4. ดุลนอกงบประมาณ 337.8 (2,184.0) 2,521.8 1,380.7 197.1 11,886.6
5. ดุลเงินสด (3-4) (32,788.8) (21,738.3) (11,050.5) 50.8 (63,393.5) (52,415.7)
6. การกู้ยืมสุทธิ (176.7) (3,335.4) 3,158.7 (21.1) (11,700.4) (16,312.0)
6.1. เงินกู้รับ - - - - - -
6.2 ชำระคืนต้นเงินกู้ (176.7) (3,335.4) 3,158.7 (21.1) (11,700.4) (16,312.0)
- ในประเทศ - (3,200.0) 3,200.0 99.3 (8,435.3) (14,767.2)
- ต่างประเทศ (176.7) (135.4) (41.3) (496.2) (3,265.1) (1,544.8)
ตารางที่ 2
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2541
                หน่วย : ล้านบาท
  เดือนนี้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้
หน่วยงาน ปีปัจจุบัน ปีก่อน เปรียบเทียบ ปีปัจจุบัน ปีก่อน เปรียบเทียบ
      จำนวน ร้อยละ     จำนวน ร้อยละ
1. กรมสรรพากร 42,093.2 51,564.3 (9,471.1) (18.4) 462,592.2 459,265.2 3,327.0 0.7
2. กรมสรรพสามิต 12,464.2 14,563.6 (2,099.4) (14.4) 142,934.1 165,568.8 (22,634.7) (13.7)
3. กรมศุลกากร 4,835.9 7,801.0 (2,965.1) (38.0) 64,185.9 96,367.9 (32,182.0) (33.4)
4. หน่วยงานอื่น 4,672.2 4,906.0 (233.8) (4.8) 78,503.8 98,849.6 (20,345.8) (20.6)
4.1 ส่วนราชการอื่น 3,486.6 3,270.6 216.0 6.6 38,922.1 34,112.4 4,809.7 14.1
4.2 รัฐวิสาหกิจ 1,185.6 1,635.4 (449.8) (27.5) 39,581.7 64,737.2 (25,155.5) (38.9)
รวมรายได้ทั้งสิ้น 64,065.5 78,834.9 (14,769.4) (18.7) 748,216.0 820,051.5 (71,835.5) (8.8)
หัก                
1. การคืนภาษีของกรมสรรพากร 12,540.0 5,754.6 6,785.4 117.9 68,922.2 54,253.4 14,668.8 27.0
- คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 6,700.0 5,359.5 1,340.5 25.0 59,086.0 51,571.2 7,514.8 14.6
- คืนภาษีอื่น 5,840.0 395.1 5,444.9 1,378.1 9,836.2 2,682.2 7,154.0 266.7
2. การกันเงินเพื่อชดเชย 536.4 615.9 (79.5) (12.9) 7,022.6 6,412.8 609.8 9.5
ภาษีสำหรับสินค้าส่งออก                
รายได้สุทธิ 50,989.1 72,464.4 (21,475.3) (29.6) 672,271.2 759,385.3 (87,114.1) (11.5)
ตารางที่ 3
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ประจำเดือนสิงหาคม 2541
                 
              หน่วย : ล้านบาท  
  เดือนนี้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้
ประเภทรายได้ ปีปัจจุบัน ปีก่อน เปรียบเทียบ ปีปัจจุบัน ปีก่อน เปรียบเทียบ
      จำนวน ร้อยละ     จำนวน ร้อยละ
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10,251.6 8,267.1 1,984.5 24.0 112,356.8 106,202.0 6,154.8 5.8
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 11,116.2 22,232.5 (11,116.3) (50.0) 94,367.7 137,304.0 (42,936.3) (31.3)
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 17,934.1 17,553.8 380.3 2.2 214,553.4 173,932.2 40,621.2 23.4
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,533.1 3,083.7 (550.6) (17.9) 32,765.6 31,405.6 1,360.0 4.3
5. ภาษีการค้า 13.5 17.4 (3.9) (22.4) 304.0 232.2 71.8 30.9
6. อากรแสตมป์ 226.4 386.3 (159.9) (41.4) 2,683.8 4,327.6 (1,643.8) (38.0)
7. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 0.1 - 0.1 - 5,316.2 5,538.5 (222.3) (4.0)
8. รายได้อื่น 18.2 23.5 (5.3) (22.6) 244.7 323.1 (78.4) (24.3)
รวมทั้งสิ้น 42,093.2 51,564.3 (9,471.1) (18.4) 462,592.2 459,265.2 3,327.0 0.7
ตารางที่ 4
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2541
              หน่วย : ล้านบาท  
  เดือนนี้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้
ประเภทรายได้ ปีปัจจุบัน ปีก่อน เปรียบเทียบ ปีปัจจุบัน ปีก่อน เปรียบเทียบ
      จำนวน ร้อยละ     จำนวน ร้อยละ
1. ภาษียาสูบ 2,095.2 2,703.5 (608.3) (22.5) 26,086.7 27,429.4 (1,342.7) (4.9)
2. ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 5,676.7 5,278.6 398.1 7.5 60,215.3 58,018.7 2,196.6 3.8
3. ภาษีสุราและเงินผลประโยชน์ 1,615.8 1,740.4 (124.6) (7.2) 18,591.7 21,146.0 (2,554.3) (12.1)
4. ภาษีเบียร์ 1,775.8 1,994.6 (218.8) (11.0) 21,294.9 19,415.4 1,879.5 9.7
5. ภาษีเครื่องดื่ม 497.1 563.2 (66.1) (11.7) 6,551.9 7,006.6 (454.7) (6.5)
6. ภาษีไพ่และเงินผลประโยชน์ 4.0 4.1 (0.1) (2.4) 52.0 53.9 (1.9) (3.5)
7. ภาษีเครื่องไฟฟ้า 58.5 127.6 (69.1) (54.2) 938.9 1,652.1 (713.2) (43.2)
8. ภาษีรถยนต์ 632.3 2,030.9 (1,398.6) (68.9) 7,771.4 30,385.0 (22,613.6) (74.4)
9. ภาษีแก้วและเครื่องแก้ว 1.1 1.2 (0.1) (8.3) 8.7 5.1 3.6 70.6
10. ภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องหอมฯ 5.7 9.6 (3.9) (40.6) 95.6 81.1 14.5 17.9
11. ภาษีเรือ - 0.4 (0.4) (100.0) 2.8 18.5 (15.7) (84.9)
12. ภาษีสนามม้า 9.8 0.8 9.0 1,125.0 112.3 9.2 103.1 1,120.7
13. ภาษีสนามกอล์ฟ 13.6 - 13.6 - 149.1 - 149.1 -
14. ภาษีพรม 3.0 1.7 1.3 76.5 16.8 14.6 2.2 15.1
15. ภาษีแบตเตอรี่ 29.3 42.0 (12.7) (30.2) 403.9 126.9 277.0 218.3
16. ภาษีรถจักรยานยนต์ 39.8 58.2 (18.4) (31.6) 510.4 69.8 440.6 631.2
17. รายได้เบ็ดเตล็ด 6.5 6.8 (0.3) (4.4) 131.7 136.5 (4.8) (3.5)
รวมทั้งสิ้น 12,464.2 14,563.6 (2,099.4) (14.4) 142,934.1 165,568.8 (22,634.7) (13.7)
ตารางที่ 5
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร ประจำเดือนสิงหาคม 2541
                 
              หน่วย : ล้านบาท  
  เดือนนี้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้
ประเภทรายได้ ปีปัจจุบัน ปีก่อน เปรียบเทียบ ปีปัจจุบัน ปีก่อน เปรียบเทียบ
      จำนวน ร้อยละ     จำนวน ร้อยละ
1. อากรขาเข้า 4,809.1 7,671.0 (2,861.9) (37.3) 62,233.2 95,129.3 (32,896.1) (34.6)
2. อากรขาออก 0.9 0.9 - 0.0 15.8 6.7 9.1 135.8
3. ค่าธรรมเนียม 25.9 129.1 (103.2) (79.9) 1,936.9 1,231.9 705.0 57.2
รวมทั้งสิ้น 4,835.9 7,801.0 (2,965.1) (38.0) 64,185.9 96,367.9 (32,182.0) (33.4)
ตารางที่ 6 
การนำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจ เดือนสิงหาคม 2541
 
รายการ จำนวนเงิน
1. รายได้นำส่งเดือนนี้         1,185.6
1.1 รายได้นำส่งของปีงบประมาณปัจจุบัน         1,185.6
1.2 รายได้นำส่งเพิ่มเติมกรณีพิเศษ         0.0
1.3 รายได้ในรูปเงินปันผล         0.0
1.4 รายได้อื่น ๆ         0.0
           
2. รายได้นำส่งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนก่อน         38,396.1
           
3. รายได้นำส่งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (1+2)         39,581.7
           
4. รายละเอียดการนำส่งรายได้เดือนนี้         1,185.6
4.1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล         313.6
4.2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์         872.0
ตารางที่ 7
ยอดหนี้รัฐบาลคงค้าง ณ วันสิ้นเดือนสิงหาคม 2541
  หนี้ภายในประเทศ   หนี้ต่างประเทศ
  (ล้านบาท)   (ล้านดอลล่าร์ สรอ.)
รายการ ณ วันสิ้น ณ วันสิ้น เปลียนแปลง   ณ วันสิ้น ณ วันสิ้น เปลียนแปลง
  เดือนก่อน เดือนปัจจุบัน จำนวน ร้อยละ   เดือนก่อน เดือนปัจจุบัน จำนวน ร้อยละ
               
1. รัฐบาลกู้โดยตรง 177,024.7 227,024.7 1/ 50,000.0 28.2   6,446.3 6,477.8 31.5 0.5
                   
2. รัฐบาลค้ำประกัน 343,998.3 343,998.3 2/ - -   8,562.0 8,637.9 75.9 0.9
                   
รวม 521,023.0 571,023.0 50,000.0 9.6   15,008.3 15,115.7 107.4 0.7

หมายเหตุ 1/ รวมพันธบัตรรัฐบาลที่ออกเพื่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จำนวน 200,000 ล้านบาทแล้ว
2/ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน ณ วันสิ้นเดือนปัจจุบันเป็นตัวเลขเบื้องต้น


Posted:   23/09/98