ฉบับที่ 132/2541                                                         16     ตุลาคม   2541Posted:   16/10/98