การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร
ประจำเดือนมกราคม 2541
ฉบับที่14/2541                                                                                                                                            วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541


ระทรวงการคลังขอแถลงข้อมูลการนำเข้า การส่งออกและดุลการค้าตามระบบการผ่าน
พิธีการศุลกากร เดือนมกราคม 2541 ดังนี้
การนำเข้า
1. ในรูปสกุลเงินบาท
เดือนมกราคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้า 175,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 17,452 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.0 และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2540
ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 192,867 ล้านบาท จะมีมูลค่าการนำเข้าลดลง 17,270 ล้านบาท
หรือร้อยละ 9.0

2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
เดือนมกราคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้า 3,427 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจาก
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 2,743 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 44.5 และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2540
ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 4,275 ล้านดอลล่าร์ จะมีมูลค่าการนำเข้าลดลง 848 ล้านดอลล่าร์
หรือร้อยละ 19.8 (รายละเอียดตามตารางที่ 1)
การส่งออก
1. ในรูปสกุลเงินบาท
เดือนมกราคม 2541 มีมูลค่าการส่งออก 218,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 99,529 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.7 และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2540
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 217,819 ล้านบาท จะมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 611 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.3

2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
เดือนมกราคม 2541 มีมูลค่าการส่งออก 4,270 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจาก
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 396 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 8.5 และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2540
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 4,928 ล้านดอลล่าร์ จะมีมูลค่าการส่งออกลดลง 658 ล้านดอลล่าร์
หรือร้อยละ 13.4 (รายละเอียดตามตารางที่ 2)

หมายเหตุ :
1. ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร (Customs - cleared basis) เป็นข้อมูล
ที่รวบรวมตามใบขนสินค้าซึ่งผ่านพีธีการศุลกากร ระบบข้อมูลนี้ต่างจากข้อมูลการนำเข้าและส่งออก
ที่ใช้เพื่อจัดทำสถิติดุลการชำระเงินของประเทศ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำ ตามระบบ
ดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจะรวมมูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออกเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธ์ถือครองระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ เพื่อใช้วิเคราะห์ฐานะดุลการชำระเงินของประเทศ ถ
2. มูลค่าการส่งออกและการนำเข้าในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา คำนวนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการส่งออกและการนำเข้าของ
กรมศุลกากรในแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทย กรมศุลกากรใช้ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยใช้อัตราซื้อสำหรับการส่งออก และอัตราขายสำหรับการนำเข้า
ดุลการค้า
1. ในรูปสกุลเงินบาท
เดือนมกราคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเกินดุล
42,833 ล้านบาท เทียบกับเดือนเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า 39,244 ล้านบาท
และเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการเกินดุล 24,952 ล้านบาท
2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
เดือนมกราคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเกินดุล
844 ล้านดอลล่าร์ เทียบกับเดือนเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า 1,504 ล้านดอลล่าร์
และเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการเกินดุล 653 ล้านดอลล่าร์ (รายละเอียดตามตารางที่ 3)

Last Updated Feb 25, 1998