ÃÒ§ҹ¢éÍÁÙÅ¡ÒäÅѧ »ÃШÓà´×͹ Á¡ÃÒ¤Á 2541
¢èÒÇ·Õè 19/2541                                                                           Çѹ·Õè 26 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2541


 1.  ¡ÒÃÃѺ¨èÒÂà§Ô¹Ê´¢Í§ÃÑ°ºÒÅ »ÃШÓà´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2541

       1. à´×͹¹Õé ÃÑ°ºÒÅÁÕÃÒÂÃѺà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³·Ñé§ÊÔé¹ 65,141.0 ÅéÒ¹ºÒ· ÁÕÃÒ¨èÒÂà§Ô¹
§º»ÃÐÁÒ³ÃÇÁ 59,998.2 ÅéÒ¹ºÒ· ·ÓãËéÃÑ°ºÒÅÁÕ´Øŧº»ÃÐÁÒ³à¡Ô¹´ØÅ 5,142.8 ÅéÒ¹ºÒ· áÅÐàÁ×èÍËÑ¡¡Ñº´ØŹ͡§º»ÃÐÁÒ³«Ö觢Ҵ´ØÅ 8,386.8 ÅéÒ¹ºÒ· ·ÓãËé´ØÅà§Ô¹Ê´¢Í§ÃÑ°ºÒÅ
¢Ò´´ØÅ  3,244.0 ÅéÒ¹ºÒ·

         2. µÑé§áµèµé¹»Õ§º»ÃÐÁÒ³¶Ö§à´×͹¹Õé (µØÅÒ¤Á 2540-Á¡ÃÒ¤Á 2541)  ÃÑ°ºÒÅÁÕÃÒÂÃѺ
à§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³·Ñé§ÊÔé¹ 237,041.7 ÅéÒ¹ºÒ· ÁÕÃÒ¨èÒÂà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³·Ñé§ÊÔé¹ 263,102.5 ÅéÒ¹ºÒ·
(ÃÇÁÃÒ¨èÒ¢ͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³¡èÍ¹æ ·Õè¨èÒÂã¹»Õ¹Õé´éÇÂ) ·ÓãËéÃÑ°ºÒÅÁÕ´Øŧº»ÃÐÁÒ³¢Ò´´ØÅ
26,060.8 ÅéÒ¹ºÒ· áÅÐàÁ×èÍÃÇÁ¡Ñº¡ÒâҴ´ØŹ͡§º»ÃÐÁÒ³ 3,906.3 ÅéÒ¹ºÒ· ÁÕ¼ÅãËé
´ØÅà§Ô¹Ê´¢Í§ÃÑ°ºÒÅ¢Ò´´ØÅ 29,967.1 ÅéÒ¹ºÒ· (ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 1)

         3. à§Ô¹¤§¤ÅѧàÁ×èÍÊÔé¹à´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2541 ÁÕÂÍ´¤§àËÅ×Í·Ñé§ÊÔé¹ 244,870.0 ÅéÒ¹ºÒ·
 
ËÁÒÂà˵ؠ 1.  ÃÒÂÃѺ - ÃÒ¨èÒ à§Ô¹Ê´¢Í§ÃÑ°ºÒÅ äÁèÃÇÁà§Ô¹¡ÙéÃѺ ËÃ×ÍÃÒ¨èÒªÓÃФ׹à§Ô¹¡Ùé à¾×èÍáÊ´§
                       ´ØÅ¡ÒäÅѧµÒÁÃкººÑ­ªÕà§Ô¹¤§¤Åѧ (Treasury Account) «Öè§à»ç¹Êèǹ˹Ö觢ͧÃкº
                       Government Finance Statistics ¢Í§¡Í§·Ø¹¡ÒÃà§Ô¹ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È (IMF)      

2.  ¼Å¡ÒèѴà¡çºÃÒÂä´é¢Í§ÃÑ°ºÒÅ »ÃШÓà´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2541

           1. à´×͹¹Õé  ÃÑ°ºÒŨѴà¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹ 75,965.4 ÅéÒ¹ºÒ· ÊÙ§¡ÇèÒà´×͹à´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ
6,292.6 ÅéÒ¹ºÒ·ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 9.0 áÅÐàÁ×èͤԴà»ç¹ÃÒÂä´éÊØ·¸Ô¨Ð¨Ñ´à¡çºä´é  71,171.4 ÅéÒ¹ºÒ·
ÊÙ§¡ÇèÒà´×͹à´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ  6,282.6 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 9.7

           2. µÑé§áµèµé¹»Õ§º»ÃÐÁÒ³¶Ö§à´×͹¹Õé (µØÅÒ¤Á 2540-Á¡ÃÒ¤Á 2541)   ÃÑ°ºÒŨѴà¡çº
ÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹  265,052.5 ÅéÒ¹ºÒ· ÊÙ§¡ÇèÒÃÐÂÐà´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ  3,557.4 ÅéÒ¹ºÒ·
ËÃ×ÍÃéÍÂÅР 1.4  áÅÐàÁ×èͤԴà»ç¹ÃÒÂä´éÊØ·¸Ô¨Ñ´à¡çºä´é  244,062.5 ÅéÒ¹ºÒ· ÊÙ§¡ÇèÒÃÐÂÐ
à´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ 3,194.4 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 1.3      (ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 2)

3.  ¼Å¡ÒèѴà¡çºÃÒÂä´é¢Í§¡ÃÁÊÃþҡà »ÃШÓà´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2541

        1. à´×͹¹Õé  ¡ÃÁÊÃþҡèѴà¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹ 47,060.6 ÅéÒ¹ºÒ· ÊÙ§¡ÇèÒ
à´×͹à´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ 7,313.3 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 18.4

         2. µÑé§áµèµé¹»Õ§º»ÃÐÁÒ³¶Ö§à´×͹¹Õé (µØÅÒ¤Á 2540-Á¡ÃÒ¤Á 2541)  ¡ÃÁÊÃþҡÃ
¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹  162,015.8 ÅéÒ¹ºÒ· ÊÙ§¡ÇèÒÃÐÂÐà´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ  22,269.6 ÅéÒ¹ºÒ·
ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 15.9    (ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 3)

4.  ¼Å¡ÒèѴà¡çºÃÒÂä´é¢Í§¡ÃÁÊÃþÊÒÁÔµ »ÃШÓà´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2541

        1. à´×͹¹Õé  ¡ÃÁÊÃþÊÒÁÔµ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹ 13,273.3 ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒ
à´×͹à´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ 2,970.7 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 18.3

        2. µÑé§áµèµé¹»Õ§º»ÃÐÁÒ³¶Ö§à´×͹¹Õé (µØÅÒ¤Á 2540-Á¡ÃÒ¤Á 2541) ¡ÃÁÊÃþÊÒÁÔµ
¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹  50,143.9 ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒÃÐÂÐà´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ  10,921.1 ÅéÒ¹ºÒ·
ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 17.9  (ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 4)

5.  ¼Å¡ÒèѴà¡çºÃÒÂä´é¢Í§¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã »ÃШÓà´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2541 

          1. à´×͹¹Õé  ¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹ 5,817.2 ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒà´×͹à´ÕÂǡѹ
»Õ·ÕèáÅéÇ 3,899.3 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 40.1

           2. µÑé§áµèµé¹»Õ§º»ÃÐÁÒ³¶Ö§à´×͹¹Õé (µØÅÒ¤Á 2540-Á¡ÃÒ¤Á 2541)   ¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã
¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹  27,752.7 ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒÃÐÂÐà´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ  10,378.2 ÅéÒ¹ºÒ·
ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 27.2       (ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 5)

6.  ¡ÒùÓÊè§ÃÒÂä´éÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ à´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2541 
 
         ÃÒÂä´é¢Í§ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨·Õè¹ÓÊè§à´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2541 Áըӹǹ 6,197.3 ÅéÒ¹ºÒ·
ÃÇÁà»ç¹ÃÒÂä´é·Õè¹ÓÊ觷Ñé§ÊÔé¹µÑé§áµèµé¹»Õ§º»ÃÐÁÒ³¶Ö§à´×͹¹Õé(µØÅÒ¤Á 2540-Á¡ÃÒ¤Á 2541)
12,377.2 ÅéÒ¹ºÒ·      (ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 6)
 
7.  Âʹ˹ÕéÃÑ°ºÒŤ§¤éÒ§ ³ ÇѹÊÔé¹à´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2541
 
        1. Âʹ˹ÕéÀÒÂã¹»ÃÐà·È¢Í§ÃÑ°ºÒŤ§¤éÒ§ ³ ÇѹÊÔé¹à´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2541 Áըӹǹ 362,545.1
ÅéÒ¹ºÒ· Ŵŧ¨Ò¡à´×͹¡è͹¨Ó¹Ç¹ 885.6 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 0.2
 
        2. Âʹ˹ÕéµèÒ§»ÃÐà·È¢Í§ÃÑ°ºÒŤ§¤éÒ§ ³ ÇѹÊÔé¹à´×͹Á¡ÃÒ¤Á 2541 Áըӹǹ 15,258.7
ÅéÒ¹´ÍÅÅèÒÃì ÊÃÍ. à¾ÔèÁ¢Ö鹨ҡà´×͹¡è͹¨Ó¹Ç¹ 160.1 ÅéÒ¹´ÍÅÅèÒÃì ÊÃÍ . ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 1.1
 (ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 7)Last Updated Feb 26, 1998