àÃ×èͧ
¡ÒÃŧ¹ÒÁã¹ÊÑ­­Òà§Ô¹¡ÙéáÅÐÊÑ­­Ò¤éÓ»ÃСѹà§Ô¹¡Ùé ¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃÊè§ÍÍ¡áÅйÓà¢éÒ
áË觻ÃÐà·È­Õè»Øè¹(The Export-Import Bank of Japan) ÊÓËÃѺâ¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÀÒ¾¤Åèͧ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹à¾×èÍ¡ÒÃÊè§ÍÍ¡
©ºÑº·Õè 24/2541                                                                          Çѹ·Õè 16  ÁÕ¹Ò¤Á  2541


Last Updated March 17, 1998