การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร
ประจำเดือนพฤษภาคม 2541
ข่าวที่ 45/2541           18  มิถุนายน  2541

กระทรวงการคลังขอแถลงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและดุลการค้าตามระบบการผ่าน
พิธีการศุลกากร เดือนพฤษภาคม 2541 ดังนี้
 
           การนำเข้า
 1. ในรูปสกุลเงินบาท
       1.1 เดือนพฤษภาคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้า 131,719 ล้านบาท ลดลงจาก
        เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 11,857 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3  และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2541
        ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 143,965 ล้านบาท  จะมีมูลค่าการนำเข้าลดลง 12,246 ล้านบาท
        หรือร้อยละ 8.5
       1.2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งสิ้น 791,621 ล้านบาท
        เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 45,741 ล้านบาท  หรือร้อยละ 6.1
 2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
       2.1 เดือนพฤษภาคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้า 3,371 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจาก
       เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 2,179 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 39.3 และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2541
       ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 3,620 ล้านดอลล่าร์ จะมีมูลค่าการนำเข้าลดลง 249 ล้านดอลล่าร์
       หรือร้อยละ 6.9
       2.2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งสิ้น
         17,760 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 11,066 ล้านดอลล่าร์  หรือร้อยละ 38.4
     (รายละเอียดตามตารางที่ 1)
 
   การส่งออก    
 1. ในรูปสกุลเงินบาท
       1.1 เดือนพฤษภาคม 2541 มีมูลค่าการส่งออก 166,781  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
        เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 39,132 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.7 และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2541
        ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 169,500 ล้านบาท  จะมีมูลค่าการส่งออกลดลง 2,719 ล้านบาท
        หรือร้อยละ 1.6
       1.2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2541 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น
        983,442 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 381,914 ล้านบาท  หรือร้อยละ 63.5
 2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
       2.1 เดือนพฤษภาคม 2541 มีมูลค่าการส่งออก 4,329 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจาก
        เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 634 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 12.8 และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2541
        ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 4,337 ล้านดอลล่าร์ จะมีมูลค่าการส่งออกลดลง 8 ล้านดอลล่าร์
        หรือร้อยละ 0.2
       2.2  เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2541 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น
        22,308 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 1,073 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 4.6
 (รายละเอียดตามตารางที่ 2)
 
 หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร (Customs -  cleared basis) เป็นข้อมูล
 ที่รวบรวมตามใบขนสินค้าซึ่งผ่านพีธีการศุลกากร ระบบข้อมูลนี้ต่างจากข้อมูลการนำเข้าและส่งออก
 ที่ใช้เพื่อจัดทำสถิติดุลการชำระเงินของประเทศ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำ ตามระบบ
 ดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจะรวมมูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออกเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
 กรรมสิทธ์ถือครองระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ เพื่อใช้วิเคราะห์ฐานะดุลการชำระเงินของประเทศ
                2. มูลค่าการส่งออกและการนำเข้าในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
 ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการส่งออกและการนำเข้าของ
 กรมศุลกากรในแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ต่างประเทศเป็นเงินตราไทย กรมศุลกากรใช้ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
 โดยใช้อัตราซื้อสำหรับการส่งออก และอัตราขายสำหรับการนำเข้า
 
       ดุลการค้า
 1. ในรูปสกุลเงินบาท
       1.1 เดือนพฤษภาคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเกินดุล
       35,062 ล้านบาท  เทียบกับเดือนเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า 15,927 ล้านบาท
       และเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการเกินดุล 25,535 ล้านบาท
       1.2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร
       เกินดุลรวมทั้งสิ้น 191,821 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้ารวมทั้งสิ้น
       144,352 ล้านบาท
 2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
       2.1 เดือนพฤษภาคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเกินดุล
       958 ล้านดอลล่าร์  เทียบกับเดือนเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า 587 ล้านดอลล่าร์
       และเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการเกินดุล 717 ล้านดอลล่าร์
       2.2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร
       เกินดุลรวมทั้งสิ้น 4,548 ล้านดอลล่าร์ เทียบกับช่วงเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า
       5,445 ล้านดอลล่าร์          (รายละเอียดตามตารางที่ 3)
           รายละเอียดตามตารางที่ 1-3Updated: 18 /06/98