ÃÒ§ҹ¢éÍÁÙÅ¡ÒäÅѧ  »ÃШÓà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2541
¢èÒÇ·Õè 55/2541           19  ÁԶعÒ¹  2541

 1.  ¡ÒÃÃѺ¨èÒÂà§Ô¹Ê´¢Í§ÃÑ°ºÒÅ »ÃШÓà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2541
 
    1. à´×͹¹Õé ÃÑ°ºÒÅÁÕÃÒÂÃѺà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³·Ñé§ÊÔé¹ 62,275.8 ÅéÒ¹ºÒ· ÁÕÃÒ¨èÒÂà§Ô¹
     §º»ÃÐÁÒ³ÃÇÁ 60,297.1 ÅéÒ¹ºÒ· ·ÓãËéÃÑ°ºÒÅÁÕ´Øŧº»ÃÐÁÒ³à¡Ô¹´ØÅ 1,978.7 ÅéÒ¹ºÒ·
     áÅÐàÁ×èÍÃÇÁ¡Ñº´ØŹ͡§º»ÃÐÁÒ³«Öè§à¡Ô¹´ØÅ 991.6 ÅéÒ¹ºÒ· ·ÓãËé´ØÅà§Ô¹Ê´¢Í§ÃÑ°ºÒÅ
     à¡Ô¹´ØÅ  2,970.3 ÅéÒ¹ºÒ·
    2. µÑé§áµèµé¹»Õ§º»ÃÐÁÒ³¶Ö§à´×͹¹Õé (µØÅÒ¤Á 2540-¾ÄÉÀÒ¤Á 2541)  ÃÑ°ºÒÅÁÕÃÒÂÃѺ
     à§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³·Ñé§ÊÔé¹ 491,231.6 ÅéÒ¹ºÒ· ÁÕÃÒ¨èÒÂà§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³·Ñé§ÊÔé¹ 506,351.5 ÅéÒ¹ºÒ·
     (ÃÇÁÃÒ¨èÒ¢ͧ»Õ§º»ÃÐÁÒ³¡èÍ¹æ ·Õè¨èÒÂã¹»Õ¹Õé´éÇÂ) ·ÓãËéÃÑ°ºÒÅÁÕ´Øŧº»ÃÐÁÒ³¢Ò´´ØÅ
     15,119.9 ÅéÒ¹ºÒ· áÅÐàÁ×èÍÃÇÁ¡Ñº´ØŹ͡§º»ÃÐÁÒ³«Ö觢Ҵ´ØÅ 3,541.8 ÅéÒ¹ºÒ· ÁÕ¼ÅãËé
     ´ØÅà§Ô¹Ê´¢Í§ÃÑ°ºÒÅ¢Ò´´ØÅ 18,661.7 ÅéÒ¹ºÒ· (ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 1)
    3. à§Ô¹¤§¤ÅѧàÁ×èÍÊÔé¹à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2541 ÁÕÂÍ´¤§àËÅ×Í·Ñé§ÊÔé¹ 251,863.2 ÅéÒ¹ºÒ·
 
 ËÁÒÂà˵ؠ 1.  ÃÒÂÃѺ - ÃÒ¨èÒ à§Ô¹Ê´¢Í§ÃÑ°ºÒÅ äÁèÃÇÁà§Ô¹¡ÙéÃѺ ËÃ×ÍÃÒ¨èÒªÓÃФ׹à§Ô¹¡Ùé à¾×èÍáÊ´§
                ´ØÅ¡ÒäÅѧµÒÁÃкººÑ­ªÕà§Ô¹¤§¤Åѧ (Treasury Account) «Öè§à»ç¹Êèǹ˹Ö觢ͧÃкº
                Government Finance Statistics ¢Í§¡Í§·Ø¹¡ÒÃà§Ô¹ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È (IMF)
 
 2.  ¼Å¡ÒèѴà¡çºÃÒÂä´é¢Í§ÃÑ°ºÒÅ »ÃШÓà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2541
                     1. à´×͹¹Õé  ÃÑ°ºÒŨѴà¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹ 77,662.5 ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒà´×͹à´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ
             43,465.8 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 35.9 áÅÐàÁ×èͤԴà»ç¹ÃÒÂä´éÊØ·¸Ô¨Ð¨Ñ´à¡çºä´é  72,582.5 ÅéÒ¹ºÒ·
             µèÓ¡ÇèÒà´×͹à´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ  44,101.2 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 37.8
                     2. µÑé§áµèµé¹»Õ§º»ÃÐÁÒ³¶Ö§à´×͹¹Õé (µØÅÒ¤Á 2540-¾ÄÉÀÒ¤Á 2541)   ÃÑ°ºÒŨѴà¡çº
             ÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹  547,227.9 ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒÃÐÂÐà´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ  61,924.7 ÅéÒ¹ºÒ·
             ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 10.2 áÅÐàÁ×èͤԴà»ç¹ÃÒÂä´éÊØ·¸Ô¨Ñ´à¡çºä´é 507,135.6 ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒÃÐÂÐà´ÕÂǡѹ
             »Õ·ÕèáÅéÇ 60,342.7 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 10.6         (ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 2)

3.  ¼Å¡ÒèѴà¡çºÃÒÂä´é¢Í§¡ÃÁÊÃþҡà »ÃШÓà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2541 
                     1. à´×͹¹Õé  ¡ÃÁÊÃþҡèѴà¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹ 49,134.0 ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒ
             à´×͹à´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ 38,022.7 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 43.6
                     2. µÑé§áµèµé¹»Õ§º»ÃÐÁÒ³¶Ö§à´×͹¹Õé (µØÅÒ¤Á 2540-¾ÄÉÀÒ¤Á 2541)  ¡ÃÁÊÃþҡÃ
             ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹  333,686.2 ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒÃÐÂÐà´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ  293.6 ÅéÒ¹ºÒ·
             ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 0.1         (ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 3)
 

4.  ¼Å¡ÒèѴà¡çºÃÒÂä´é¢Í§¡ÃÁÊÃþÊÒÁÔµ »ÃШÓà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2541     
                     1. à´×͹¹Õé  ¡ÃÁÊÃþÊÒÁÔµ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹ 13,710.7  ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒ
             à´×͹à´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ 1,385.0 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 9.2
                     2. µÑé§áµèµé¹»Õ§º»ÃÐÁÒ³¶Ö§à´×͹¹Õé (µØÅÒ¤Á 2540-¾ÄÉÀÒ¤Á 2541) ¡ÃÁÊÃþÊÒÁÔµ
             ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹  104,244.9 ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒÃÐÂÐà´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ  17,769.4  ÅéÒ¹ºÒ·
             ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 14.6         (ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 4)
 

5.  ¼Å¡ÒèѴà¡çºÃÒÂä´é¢Í§¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã »ÃШÓà´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2541
                     1. à´×͹¹Õé  ¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹ 4,760.5 ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒà´×͹à´ÕÂǡѹ
             »Õ·ÕèáÅéÇ 3,474.6 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 42.2
                     2. µÑé§áµèµé¹»Õ§º»ÃÐÁÒ³¶Ö§à´×͹¹Õé (µØÅÒ¤Á 2540-¾ÄÉÀÒ¤Á 2541)   ¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã
             ¨Ñ´à¡çºÃÒÂä´éÃÇÁä´é·Ñé§ÊÔé¹  48,293.8 ÅéÒ¹ºÒ· µèÓ¡ÇèÒÃÐÂÐà´ÕÂǡѹ»Õ·ÕèáÅéÇ  24,041.1 ÅéÒ¹ºÒ·
             ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 33.2                 (ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 5)
 

6.  ¡ÒùÓÊè§ÃÒÂä´éÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2541    
 
         ÃÒÂä´é¢Í§ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨·Õè¹ÓÊè§à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2541 Áըӹǹ 5,762.6 ÅéÒ¹ºÒ·
ÃÇÁà»ç¹ÃÒÂä´é·Õè¹ÓÊ觷Ñé§ÊÔé¹µÑé§áµèµé¹»Õ§º»ÃÐÁÒ³¶Ö§à´×͹¹Õé(µØÅÒ¤Á 2540-¾ÄÉÀÒ¤Á 2541)
32,778.7 ÅéÒ¹ºÒ·
 
7.  Âʹ˹ÕéÃÑ°ºÒŤ§¤éÒ§ ³ ÇѹÊÔé¹à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2541   
 
        1. Âʹ˹ÕéÀÒÂã¹»ÃÐà·È¢Í§ÃÑ°ºÒŤ§¤éÒ§ ³ ÇѹÊÔé¹à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2541 Áըӹǹ 350,781.7
ÅéÒ¹ºÒ· Ŵŧ¨Ò¡à´×͹¡è͹¨Ó¹Ç¹ 7.5 ÅéÒ¹ºÒ· ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 0.002
 
        2. Âʹ˹ÕéµèÒ§»ÃÐà·È¢Í§ÃÑ°ºÒŤ§¤éÒ§ ³ ÇѹÊÔé¹à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2541 Áըӹǹ 15,113.4
ÅéÒ¹´ÍÅÅèÒÃì ÊÃÍ. Ŵŧ¨Ò¡à´×͹¡è͹¨Ó¹Ç¹ 317.1 ÅéÒ¹´ÍÅÅèÒÃì ÊÃÍ . ËÃ×ÍÃéÍÂÅÐ 2.1
(ÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃÒ¡®µÒÁµÒÃÒ§·Õè 7)

           ÃÒÂÅÐàÍÕ´µÒÁ µÒÃÒ§·Õè 1-7Last Updated: 24 /06/98