เรื่อง การจัดหาเงินกู้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ เครื่องที่ 1 และ 2 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข่าวที่ 62/2541                 10   กรกฎาคม  2541Updated: 14 /07/98