การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร
ประจำเดือน  มิถุนายน 2541
ข่าวที่ 64/2541           16  กรกฎาคม  2541

กระทรวงการคลังขอแถลงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและดุลการค้าตามระบบการผ่าน     พิธีการศุลกากร เดือนมิถุนายน 2541 ดังนี้
 
การนำเข้า
 1. ในรูปสกุลเงินบาท
       1.1 เดือนมิถุนายน 2541 มีมูลค่าการนำเข้า 153,715 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
        เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 1,808 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2  และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2541
        ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 131,719 ล้านบาท  จะมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 21,996 ล้านบาท
        หรือร้อยละ 16.7
       1.2 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2541 มีมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งสิ้น 945,336 ล้านบาท
        เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 47,549 ล้านบาท  หรือร้อยละ 5.3
 2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
       2.1 เดือนมิถุนายน 2541 มีมูลค่าการนำเข้า 3,678 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจาก
       เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 2,194 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 37.4 และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2541
       ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 3,371 ล้านดอลล่าร์ จะมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 307 ล้านดอลล่าร์
       หรือร้อยละ 9.1
       2.2 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2541 มีมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งสิ้น
         21,438 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 13,260 ล้านดอลล่าร์  หรือร้อยละ 38.2      (รายละเอียดตามตารางที่ 1)
 
  การส่งออก
 1. ในรูปสกุลเงินบาท
       1.1 เดือนมิถุนายน 2541 มีมูลค่าการส่งออก 192,581  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
        เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 70,049 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.2 และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2541
        ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 166,758 ล้านบาท  จะมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 25,823 ล้านบาท
        หรือร้อยละ 15.5
       1.2 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2541 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น
        1,176,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 451,940 ล้านบาท  หรือร้อยละ 62.4
 2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
       2.1 เดือนมิถุนายน 2541 มีมูลค่าการส่งออก 4,651 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจาก
        เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 113 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 2.4 และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2541
        ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 4,328 ล้านดอลล่าร์ จะมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 323 ล้านดอลล่าร์
        หรือร้อยละ 7.5
       2.2  เดือนมกราคม - มิถุนายน 2541 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น
        26,958 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 1,187 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 4.2      (รายละเอียดตามตารางที่ 2)
 
 
 หมายเหตุ : 1. ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร (Customs -  cleared basis) เป็นข้อมูล
 ที่รวบรวมตามใบขนสินค้าซึ่งผ่านพีธีการศุลกากร ระบบข้อมูลนี้ต่างจากข้อมูลการนำเข้าและส่งออก
 ที่ใช้เพื่อจัดทำสถิติดุลการชำระเงินของประเทศ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำ ตามระบบ
 ดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจะรวมมูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออกเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
 กรรมสิทธ์ถือครองระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ เพื่อใช้วิเคราะห์ฐานะดุลการชำระเงินของประเทศ
                2. มูลค่าการส่งออกและการนำเข้าในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
 ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการส่งออกและการนำเข้าของ
 กรมศุลกากรในแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ต่างประเทศเป็นเงินตราไทย กรมศุลกากรใช้ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
 โดยใช้อัตราซื้อสำหรับการส่งออก และอัตราขายสำหรับการนำเข้า

 ดุลการค้า 
 1. ในรูปสกุลเงินบาท
       1.1 เดือนมิถุนายน 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเกินดุล
       38,866 ล้านบาท  เทียบกับเดือนเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า 29,375 ล้านบาท
       และเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการเกินดุล 35,039 ล้านบาท
       1.2 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร
       เกินดุลรวมทั้งสิ้น 230,664 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้ารวมทั้งสิ้น
       173,727 ล้านบาท
 2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
       2.1 เดือนมิถุนายน 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเกินดุล
       973 ล้านดอลล่าร์  เทียบกับเดือนเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า 1,108 ล้านดอลล่าร์
       และเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการเกินดุล 957 ล้านดอลล่าร์
       2.2 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร
       เกินดุลรวมทั้งสิ้น 5,520 ล้านดอลล่าร์ เทียบกับช่วงเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า
       6,553 ล้านดอลล่าร์           (รายละเอียดตามตารางที่ 3)

รายละเอียดตามตารางที่ 1-3Updated: 20 /07/98