เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยการรวมกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ และการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน
ข่าวที่ 68/2541           23  กรกฎาคม  2541Updated: 24 /07/98