เรื่อง การประกาศผลการประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2540
ข่าวที่ 69/2541           23  กรกฎาคม  2541Updated: 24 /07/98