เรื่อง การลงนามในสัญญาค้ำประกัน ระหว่างกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยกับธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (US-EXIM) ภายใต้โครงการ
ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออก
ข่าวที่ 73/2541           31  กรกฎาคม  2541Posted: July  31   1998 :