เรื่อง การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลญี่ปุ่น และสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกันเงินกู้
ภายใต้โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 23 (ส่วนโครงการเร่งด่วน)
ข่าวที่ 74/2541           31  กรกฎาคม  2541Posted: August  5, 1998 :