เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดเงินทุนหมุนเวียนให้กับอุตสาหกรรมน้ำตาล
ข่าวที่ 76/2541           6  สิงหาคม   2541Posted: August  6, 1998 :