เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินกู้ ADB Co-finance ของธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย
ข่าวที่ 79/2541           7  สิงหาคม   2541Posted: August  7, 1998 :