การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร
ประจำเดือนกรกฎาคม 2541
ฉบับที่ 82/2541                                17   สิงหาคม 2541


         นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ที่ปรึกษาการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังขอแถลงข้อมูล                    
การนำเข้า ส่งออกและดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2541 ดังนี้                        
                       
การนำเข้า 
1. ในรูปสกุลเงินบาท                    
    1.1 เดือนกรกฎาคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้า 153,601 ล้านบาท ลดลงจาก                    
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 9,819 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0 และเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2541                         
ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 153,714 ล้านบาท จะมีมูลค่าการนำเข้าลดลง 113 ล้านบาท                        
หรือร้อยละ 0.1                         
    1.2 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งสิ้น 1,098,936 ล้านบาท                    
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 37,729 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6                         

2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา                    
    2.1 เดือนกรกฎาคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้า 3,689 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจาก                    
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 1,800 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 32.8 และเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2541                        
ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้า 3,678 ล้านดอลล่าร์ จะมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 11 ล้านดอลล่าร์                        
หรือร้อยละ 0.3                        
    2.2 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2541 มีมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งสิ้น                     
25,127 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 15,060 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 37.5                         
(รายละเอียดตามตารางที่ 1)                         
                     
การส่งออก
1. ในรูปสกุลเงินบาท                    
    1.1 เดือนกรกฎาคม 2541 มีมูลค่าการส่งออก 192,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก                    
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 48,559 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.7 และเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2541                        
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 191,533 ล้านบาท จะมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 1,115 ล้านบาท                        
หรือร้อยละ 0.6                        
    1.2 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2541 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น                     
1,367,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 499,451 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.5                        

2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา                    
    2.1 เดือนกรกฎาคม 2541 มีมูลค่าการส่งออก 4,692 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจาก                    
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 222 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 4.5 และเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2541                         
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 4,625 ล้านดอลล่าร์ จะมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 67 ล้านดอลล่าร์                        
หรือร้อยละ 1.5                        
    2.2 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2541 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น                     
31,624 ล้านดอลล่าร์ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 1,435 ล้านดอลล่าร์ หรือร้อยละ 4.3                        
(รายละเอียดตามตารางที่ 2)                         
                       
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร (Customs - cleared basis) เป็นข้อมูล                        
    ที่รวบรวมตามใบขนสินค้าซึ่งผ่านพีธีการศุลกากร ระบบข้อมูลนี้ต่างจากข้อมูลการนำเข้าและส่งออก                    
    ที่ใช้เพื่อจัดทำสถิติดุลการชำระเงินของประเทศ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำ ตามระบบ                    
    ดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจะรวมมูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออกเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง                    
    กรรมสิทธ์ถือครองระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ เพื่อใช้วิเคราะห์ฐานะดุลการชำระเงินของประเทศ                    
2. มูลค่าการส่งออกและการนำเข้าในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน                        
    ตามประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการส่งออกและการนำเข้าของ                    
    กรมศุลกากรในแต่ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา                    
    ต่างประเทศเป็นเงินตราไทย กรมศุลกากรใช้ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา                
    โดยใช้อัตราซื้อสำหรับการส่งออก และอัตราขายสำหรับการนำเข้า                
                   
ดุลการค้า                                            
1. ในรูปสกุลเงินบาท                                        
    1.1 เดือนกรกฎาคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเกินดุล                                         
39,047 ล้านบาท เทียบกับเดือนเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า 19,331 ล้านบาท                                            
และเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการเกินดุล 37,819 ล้านบาท                                             
    1.2 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร                                        
เกินดุลรวมทั้งสิ้น 268,664 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้ารวมทั้งสิ้น                                            
193,058 ล้านบาท                                            

2. ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา                                        
    2.1 เดือนกรกฎาคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรเกินดุล                                         
1,003 ล้านดอลล่าร์ เทียบกับเดือนเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า 575ล้านดอลล่าร์                                            
และเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการเกินดุล 947 ล้านดอลล่าร์                                            
    2.2 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2541 มียอดดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร                                        
เกินดุลรวมทั้งสิ้น 6,497 ล้านดอลล่าร์ เทียบกับช่วงเดียวกัน ปีที่แล้ว ซึ่งมีการขาดดุลการค้า                                            
7,128 ล้านดอลล่าร์   (รายละเอียดตามตารางที่ 3)                                           

ตารางที่ 1 - 3