รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2541
ฉบับที่ 83/2541              20   สิงหาคม 2541


    นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ที่ปรึกษาการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้แถลง                                
ข้อมูลการคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2541 โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                    
                                   
1. การรับจ่ายเงินสดของรัฐบาล ประจำเดือนกรกฎาคม 2541                                    
                                   
    1. เดือนนี้ รัฐบาลมีรายรับเงินงบประมาณทั้งสิ้น 52,296.1 ล้านบาท มีรายจ่ายเงิน                                
งบประมาณรวม 64,900.9 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลมีดุลงบประมาณขาดดุล 12,604.8 ล้านบาท                                     
และเมื่อรวมกับดุลนอกงบประมาณซึ่งเกินดุล 1,923.2 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดของรัฐบาล                                    
ขาดดุล 10,681.6 ล้านบาท                                    
    2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540-กรกฎาคม 2541) รัฐบาลมีรายรับ                        
เงินงบประมาณทั้งสิ้น 622,137.6 ล้านบาท มีรายจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 652,601.6 ล้านบาท                             
(รวมรายจ่ายของปีงบประมาณก่อนๆ ที่จ่ายในปีนี้ด้วย) ทำให้รัฐบาลมีดุลงบประมาณขาดดุล                             
30,464.0 ล้านบาท และเมื่อรวมกับดุลนอกงบประมาณซึ่งขาดดุล 140.7 ล้านบาท มีผลให้                            
ดุลเงินสดของรัฐบาลขาดดุล 30,604.7 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 1)                            
    3. เงินคงคลังเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม 2541 มียอดคงเหลือทั้งสิ้น 238,670.6 ล้านบาท                        
                           
หมายเหตุ
1. รายรับ - รายจ่าย เงินสดของรัฐบาล ไม่รวมเงินกู้รับ หรือรายจ่ายชำระคืนเงินกู้ เพื่อแสดง                            
    ดุลการคลังตามระบบบัญชีเงินคงคลัง (Treasury Account) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ                         
    Government Finance Statistics ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)                        

2. ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ประจำเดือนกรกฎาคม 2541                                

1. เดือนนี้ รัฐบาลจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 60,781.0 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว                                 
3,360.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจะจัดเก็บได้ 53,717.0 ล้านบาท                                
ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 3,934.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8                                

2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540-กรกฎาคม 2541) รัฐบาลจัดเก็บ                                
รายได้รวมได้ทั้งสิ้น 684,158.1 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 56,897.6 ล้านบาท                                
หรือร้อยละ 7.7 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจัดเก็บได้ 627,471.1 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเดียวกัน                                
ปีที่แล้ว 59,288.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6                                
(รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 2)                                

3. ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2541                                

1. เดือนนี้ กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 38,285.1 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกัน                                
ปีที่แล้ว 1,873.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1                                 
2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540-กรกฎาคม 2541) กรมสรรพากร                                
จัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 420,518.1 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 12,978.3 ล้านบาท                                 
หรือร้อยละ 3..2                             (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 3)                                

4. ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2541                            

1. เดือนนี้ กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 12,727.4 ล้านบาท ต่ำกว่า
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 1,586.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.1                            
2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540-กรกฎาคม 2541) กรมสรรพสามิต                            
จัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 130,458.2 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 20,547.1 ล้านบาท                             
หรือร้อยละ 13.6  (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 4)

5. ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร ประจำเดือนกรกฏาคม 2541
                        
1. เดือนนี้ กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 5,372.3 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกัน                            
ปีที่แล้ว 2,853.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.7                            
2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540-กรกฎาคม 2541) กรมศุลกากร                            
จัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 59,350.1 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 29,216.9 ล้านบาท                             
หรือร้อยละ 33.0                    (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 5)

6. การนำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจ เดือนกรกฎาคม 2541                           
                               
รายได้ของรัฐวิสาหกิจที่นำส่งเดือนกรกฎาคม 2541 มีจำนวน 319.2 ล้านบาท                             
รวมเป็นรายได้ที่นำส่งทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้(ตุลาคม 2540-กรกฎาคม 2541)                            
38,396.2 ล้านบาท                (รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 6)

                          
7. ยอดหนี้รัฐบาลคงค้าง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2541                                   
                                   
1. ยอดหนี้ภายในประเทศของรัฐบาลคงค้าง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2541 มีจำนวน 522,349.3                                    
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจำนวน 153,000.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.4                                    
                                   
2. ยอดหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลคงค้าง ณ วันสิ้นเดือนกรกฎาคม 2541 มีจำนวน 15,059.4                                    
ล้านดอลล่าร์ สรอ. ลดลงจากเดือนก่อนจำนวน 137.7 ล้านดอลล่าร์ สรอ . หรือร้อยละ 0.9                                    
(รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 7)

รวมตารางที่ 1 - 7


Poted: August 24, 1998