ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาอิสตันบูล (Istanbul Convention)
ฉบับที่ 85/2541                       21 สิงหาคม 2541


news85.GIF (74652 bytes)


Posted: August  24, 1998