การยกเว้นอากรศุลกากรเพื่อกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
ฉบับที่ 87/2541                       21 สิงหาคม 2541


news87.GIF (54793 bytes)


Posted: August  24, 1998