การเปิดเสรีให้เร็วขึ้นรายสาขาตามความสมัครใจภายใต้กรอบเอเปค
ฉบับที่ 89/2541                       21 สิงหาคม 2541


news89_1.GIF (96504 bytes)news89_2.GIF (16216 bytes)


Posted: August  24, 1998