(สำเนา)
ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลถ
เข้ารับราชการในตำแหน่ง นักบัญชี 4ด้วย ก.พ.ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่ง นักบัญชี 4 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.7/626 ลงวันที่ 15
มกราคม 2541 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.4/ว 15
ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งออกตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้ถ
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่ง นักบัญชี 4
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (7) (9) (10) (11) (12) (13) หรือ (14) จะมีสิทธิสมัครสอบต่อ
เมื่อได้รับการยกเว้นจาก ก.พ.แล้ว สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (4) มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากตำแหน่งข้าราชการการเมืองแล้ว
2.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ได้รับปริญญาโททางบัญชีจากต่างประเทศ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน
2521
3. การรับสมัครสอบ
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
(ชั้น 3) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม 2541
ในวันราชการภาคเช้าเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.
3.2 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่าของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 17 มีนาคม 2541
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้
ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือทะเบียนบ้าน
อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
(6) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 อนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันได้
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน
ในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่ และ
ใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อ
กำกับไว้ด้วย
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีการผิด
พลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กรมบัญชีกลางอาจไม่รับสมัครสอบ
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
กรมบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในวันที่ 23 มีนาคม 2541
ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ
5. การประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบในวันที่ 23 มีนาคม 2541 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 พญาไท
กรุงเทพฯ ถ
6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยให้วิเคราะห์
จับประเด็นจากข้อมูล หรือข้อความทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การคิด วิเคราะห์หาเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาโดยให้เรียงความและย่อความ
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์งบการเงิน
- นโยบายการเงินการคลังของประเทศ
ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่
ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก ถ
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็จะใช้บรรจุในส่วนราชการ
อื่นได้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541
(ลงชื่อ) กมล จันทิมาถ
(นายกมล จันทิมา)
รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
สำเนาถูกต้อง
(น.ส.สิริพร ภาณุภาส)
บุคลากร 5

Last Updated: Febuary 17, 1998ถ