µÒÃÒ§·Õè 1
ʶԵԡÒùÓà¢éÒµÒÁÃкº¡ÒüèÒ¹¾Õ¸Õ¡ÒÃÈØÅ¡Ò¡Ã à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ì 2541
˹èÇ : ÅéÒ¹ºÒ· ˹èÇ : ÅéÒ¹´ÍÅÅèÒÃìÊÃÍ.
»Õ¡è͹ »Õ»Ñ¨¨ØºÑ¹ à»ÃÕºà·Õº»Õ»Ñ¨¨ØºÑ¹¡Ñº»Õ¡è͹ »Õ¡è͹ »Õ»Ñ¨¨ØºÑ¹ à»ÃÕºà·Õº»Õ»Ñ¨¨ØºÑ¹¡Ñº»Õ¡è͹
(2540) (2541) ¨Ó¹Ç¹ ÃéÍÂÅÐ (2540) (2541) ¨Ó¹Ç¹ ÃéÍÂÅÐ
Á¡ÃÒ¤Á 158,145 173,694 15,549 9.8 6,170 3,391 (2,779) (45.0)
¡ØÁÀҾѹ¸ì 140,647 169,129 28,482 20.3 5,428 3,389 (2,039) (37.6)
ÃÇÁ 2 à´×͹ 298,792 342,823 44,031 14.7 11,598 6,780 (4,818) (41.5)
ÁÕ¹Ò¤Á 153,370 5,912
àÁÉÒ¹ 150,142 5,766
¾ÄÉÀÒ¤Á 143,576 5,550
ÁԶعÒ¹ 151,907 5,872
¡Ã¡®Ò¤Á 163,420 5,489
ÊÔ§ËÒ¤Á 161,578 5,075
¡Ñ¹ÂÒ¹ 175,665 4,959
µØÅÒ¤Á 174,702 4,768
¾ÄȨԡÒ¹ 158,242 4,032
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 192,867 4,275
ÃÇÁ·Ñé§»Õ 1,924,261 63,296

ËÁÒÂà赯 : à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ì 2541 à»ç¹µÑÇàÅ¢àº×éͧµé¹
·ÕèÁÒ : ¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã
ÃǺÃÇÁâ´Â : Êӹѡ§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒäÅѧ


»ÃѺ»Ãا¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂàÁ×èÍ 20/3/98