µÒÃÒ§·Õè 2
µÒÃҧʶԵԡÒÃÊè§ÍÍ¡µÒÁÃкº¡ÒüèÒ¹¾Õ¸Õ¡ÒÃÈØÅ¡Ò¡Ã à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ì 2541
˹èÇ : ÅéÒ¹ºÒ· ˹èÇ : ÅéÒ¹´ÍÅÅèÒÃìÊÃÍ.
»Õ¡è͹ »Õ»Ñ¨¨ØºÑ¹ à»ÃÕºà·Õº»Õ»Ñ¨¨ØºÑ¹¡Ñº»Õ¡è͹ »Õ¡è͹ »Õ»Ñ¨¨ØºÑ¹ à»ÃÕºà·Õº»Õ»Ñ¨¨ØºÑ¹¡Ñº»Õ¡è͹
(2540) (2541) ¨Ó¹Ç¹ ÃéÍÂÅÐ (2540) (2541) ¨Ó¹Ç¹ ÃéÍÂÅÐ
Á¡ÃÒ¤Á 118,901 219,135 100,234 84.3 4,666 4,284 (382) (8.2)
¡ØÁÀҾѹ¸ì 112,136 220,727 108,591 96.8 4,353 4,478 125 2.9
ÃÇÁ 2 à´×͹ 231,037 439,862 208,825 90.4 9,019 8,762 (257) (2.8)
ÁÕ¹Ò¤Á 129,768 5,032
àÁÉÒ¹ 113,074 4,367
¾ÄÉÀÒ¤Á 127,649 4,963
ÁԶعÒ¹ 122,532 4,764
¡Ã¡®Ò¤Á 144,089 4,914
ÊÔ§ËÒ¤Á 156,278 4,983
¡Ñ¹ÂÒ¹ 180,947 5,154
µØÅÒ¤Á 193,103 5,329
¾ÄȨԡÒ¹ 190,830 4,921
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 217,819 4,928
ÃÇÁ·Ñé§»Õ 1,807,126 58,374

ËÁÒÂà赯 : à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ì 2541 à»ç¹µÑÇàÅ¢àº×éͧµé¹
·ÕèÁÒ : ¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã
ÃǺÃÇÁâ´Â : Êӹѡ§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒäÅѧ»ÃѺ»Ãا¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂàÁ×èÍ 20/3/98