ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิ่มเติมและทดแทนของเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิ่มเติมและทดแทนของเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,793,300.00
อีเมล์แอดเดรส tor-computer@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02 126 5900 ต่อ 3312  
หมายเลขโทรสาร 
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางสำหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิ่มเติมและทดแทนของเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)
26/04/2562
01/05/2562
         
 

   
   
   

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download