ปลัดกระทรวงการคลัง อดีต-ปัจจุบัน | นายอรัญ ธรรมโน

 
 
 
นายอรัญ ธรรมโน
20 กันยายน 2536 - 30 กันยายน 2538
 
 

วันเดือนปีเกิด

-    10 กุมภาพันธ์  2477

สถานะภาพ 

-    สมรส 

ประวัติการศึกษา

-    Ph.D. of Philosophy (Econ.) ,  Oregon University

-    MA. (Econ.) , Michigan University

ประวัติการปฏิบัติราชการ  

-    20 ก.ค. 2536      ปลัดกระทรวงการคลัง

-    1 ก.ย. 2533        อธิบดีกรมศุลกากร

-    1 ต.ค. 2529        ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

-    1 ต.ค. 2528        อธิบดีกรมธนารักษ์

-    1 ต.ค. 2525        อธิบดีกรมสรรพสามิต

-    4 มี.ค. 2519        รองอธิบดีกรมสรรพสามิต

-    17 ส.ค. 2496      เสมียนพนักงาน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์      

-    2537                  ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

-    2530                  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก