ปลัดกระทรวงการคลัง อดีต-ปัจจุบัน | นายอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม

 
 
 
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
1 ตุลาคม 2553 - 11 ตุลาคม 2556
 
 

วันเดือนปีเกิด :

การศึกษา :
ปริญญาเอกด้านการเงิน จาก University of Mississippi สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทด้านการเงิน จาก Marshall University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีด้านการจัดการระหว่างประเทศ จาก Boston University สหรัฐอเมริกา
 

ตำแหน่งหน้าที่ :
2553-11 ตุลาคม 2556 ปลัดกระทรวงการคลัง
2552-2553 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2550-2552 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2545-2550 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2544-2545 ผู้อำนวยการสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
2534-2544 นักวิชาการคลัง สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2531-2534 กองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2528-2531 Assistant Professor, University of Saskatchewan, Canada

ตำแหน่งหน้าที่อื่น : 

2553-2554 ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2553–ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2552-2553 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2552-2553 กรรมการ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2551-2551 กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2550 -2552 กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2550-2550 กรรมการ บริษัท อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2543-2551 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2545-2550 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2543-2550 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
2542-2544 Secretariat to APEC - Privatisation Forum
2544-2545 กรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
2542-2545 กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2542-2542 Chairman of APEC - Privatisation Forum
2541-2542 กรรมการ องค์การกำจัดน้ำเสีย
2541-2542 กรรมการ บริษัทกรุงไทยบัตรเครดิต

การฝึกอบรม : 

-หลักสูตร “Directors Certification Program 2000” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-หลักสูตร “Government Debt Monitoring System” จัดโดยธนาคารโลก (World Bank)
-หลักสูตร “Global Trend and Public Enterprise Reform” จัดโดย Harvard University สหรัฐอเมริกา
-หลักสูตร “AVIRA” จัดโดย สถาบัน INSEAD

วิทยากรพิเศษ : 

-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
-สถาบันพระปกเกล้า