ข่าวประกวดราคา / e-bidding

 


  
ข่าวย้อนหลัง

                                                                                                                                                                                                                                                          

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
ขอรับเอกสาร
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ยื่นข้อเสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
11 มิ.ย. 62 จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงลานจอดรถยนต์บริเวณด้านหลังอาคาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(ครั้งที่ 2) 757,894.74 757,894.74
รายละเอียด
12 - 18 มิ.ย. 62  19 มิ.ย.62      
13 พ.ค. 62 จ้างออกแบบสำหรับโครงการปรับปรุงลานจอดรถยนต์บริเวณด้านหลังอาคาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  757,894.74

 757,894.74
รายละเอียด

15พ.ค.-23 พ.ค. 62 24 พ.ค.62      ยกเลิก

 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
ขอรับเอกสาร
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(Download)
ยื่นข้อเสนอและ
ใบเสนอราคา
(ผ่านทางระบบ)
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
28 มิ.ย. 62 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในบริเวณอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 847,000.00.-

 840,000.00
รายละเอียด

 28 มิ.ย. -3 ก.ค. 62     TOR  
1 พ.ค. 62 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,184,200.00.-

 1,091,556.93
รายละเอียด

 16-26 พ.ค. 62  27 พ.ค.62 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
26 เม.ย. 62 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ่ิ่มเติมและทดแทนของเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,793,300.00.-  10-20 พ.ค. 62  21 พ.ค.62  ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
21 มี.ค. 62 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000.00.-

15,000,000.00.-
รายละเอียด

17-20 มิ.ย. 62     TOR  
20 มี.ค. 62 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถชั้นใต้ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00.-   1,500,000.00.- 
รายละเอียด
 3 - 16 เม.ย. 62  17 เม.ย. 62   TOR  
30 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,600,000.00.-  12,943,124.32-
รายละเอียด
 14 ก.พ.-7 มี.ค. 62  8 มี.ค. 62  ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
22 ม.ค. 62 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและคอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 80,262,800.00.-  86,999,916.-
รายละเอียด
 4 ก.พ.-10 มี.ค. 62  11 มี.ค. 62   ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
17 ม.ค. 62

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 32,519,300.00.-  32,190,816.00
รายละเอียด
 28 ม.ค.-19 ก.พ.62  20 ก.พ.62   ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
28 พ.ย. 61

ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,000,000.00.-  2,999,667.-
รายละเอียด
 13 - 23 ธ.ค. 61  24 ธ.ค. 61  ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
2 พ.ย. 61

ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานศิลป์เพื่อการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

680,000.00 .-  650,000.- 2 พ.ย.-11 พ.ย. 61 12 พ.ย. 61      ยกเลิก 
5 ต.ค. 61

การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)

1,836,160.00 .-  1,834,600.00.- 
รายละเอียด  
29 ต.ค.-5 พ.ย. 61 6 พ.ย. 61  ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
20 ก.ย.61

ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10,500,000.00.-  10,500,000.00.- 
รายละเอียด 
28 ก.ย.-17 ต.ค. 61 18 ต.ค.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
18 ก.ย.61

ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

916,222.22.-   1,051,061.00
รายละเอียด 
18-25 ก.ย.61 26 ก.ย.61  ผู้ได้รับการคัดเลือก    
17 ก.ย.61

ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10,333,300.00.-   10,287,200.00
รายละเอียด 
26 ก.ย.-15 ต.ค. 61 16 ต.ค.61   TOR  
7 ก.ย.61

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และอาคารกีฬา 100 ปี กรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานชั่วคราวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,285,950.50-   2,270,153.27
รายละเอียด
18-25 ก.ย.61 26 ก.ย.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
22 ส.ค.61

ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานศิลป์เพื่อการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

680,000.00.-   650,000.00.- 
รายละเอียด
 31 ส.ค.-11 ก.ย.61 12 ก.ย.61   TOR ยกเลิก 
8 มิ.ย.61

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านกฎหมาย กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4,290,834.00.-   4,136,620.00.- 
รายละเอียด
8- 26 มิ.ย.61 27 มิ.ย.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
8 มิ.ย.61

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,656,567.00.-   1,596,027.00.- 
รายละเอียด 
5-12 ก.ค.61  13 ก.ค.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
18 เม.ย.61

ประกวดราคาจ้างโครงการบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังสาธารณะ (MoF Open Data Services) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15,000,000.00.-   15,000,000.00 .-
รายละเอียด
2-21 พ.ค.61 22 พ.ค. 61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
4 เม.ย.61

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (TAX Search Engine) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13,471,200.00.-  13,375,000.00 .-
รายละเอียด
4- 26 เม.ย.61 27 เม.ย. 61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
26 ก.พ.61

ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,330,000.00.-  5,371,400.00.-
รายละเอียด
6 - 20 มี.ค.61 21 มี.ค. 61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
22 ก.พ.61

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,656,567.00.- 1,595,227.00.-
รายละเอียด 
22 ก.พ.- 4 มี.ค. 61 5 มี.ค.61     ยกเลิก 
1 ก.พ.61

ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31,950,000.00.- 31,950,000.00.- 14 ก.พ.- 9 มี.ค. 61 12 มี.ค.61  ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
31 ม.ค.61

ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7,425,000.00.- 7,425,000.00
รายละเอียด 
22 ก.พ.- 11 มี.ค. 61 12 มี.ค.61 ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
31 ม.ค.61

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,500,000.00.- 3,500,000.00
รายละเอียด
15 ก.พ.- 22 ก.พ. 61 23 ก.พ.61  ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
29 ม.ค.61

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16,145,000.00.- 16,102,000.00.-
รายละเอียด
14 ก.พ.- 6 มี.ค. 61 7 มี.ค.2561   TOR ยกเลิก
20 พ.ย.60

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

787,500.00.- 787,500.00.- 23-24 พ.ย. 60 30 พ.ย. 60
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก    
31 ต.ค.60

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10,420,000.00.- 10,420,000.00.-   30 พ.ย. 60
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
22 ก.ย.60

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11,825,000.00.- 11,687,500.00
รายละเอียด
29 ก.ย.-18 ต.ค. 60 19 ต.ค.60
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
18 ส.ค.60

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

812,139.90.- 738,309.00.-
รายละเอียด
    ผู้ได้รับการคัดเลือก    
8 ส.ค.60

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,070,000.00 .- 1,785,933.58.-
รายละเอียด 
    ผู้ได้รับการคัดเลือก เอกสารชี้แจงข้อสอบถาม  
26 ก.ค.60

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,330,000.00.-        

TOR

เอกสารชี้แจงข้อสอบถาม

ยกเลิก
11 ก.ค.60

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,000,000.00.- 2,953,200.00
รายละเอียด
26 ก.ค.-14 ส.ค.60 15 ส.ค.60
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR
เอกสารชี้แจงข้อสอบถาม
 
24 มี.ค.60

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7,425,000.00.-TOR  
13 มี.ค.60

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,000,000.00.- 2,953,200.00.-
รายละเอียด
27 มี.ค. - 11 เม.ย. 60 12 เม.ย. 60 
8.30 น. - 16.30 น.

TOR

ยกเลิก
13 มี.ค.60

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบ GFMIS ปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,012,000.00.- 2,012,000.00.-
รายละเอียด
24 มี.ค. - 9 เม.ย. 60 10 เม.ย. 60 
8.30 น. - 16.30 น.

TOR
ยกเลิก
23 พ.ย.59

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ HSM (Hardware Security Module) ระบบ GFMIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,800,000.00.-  5,457,000.00.-
รายละเอียด
8-16 ธ.ค. 59 26 ธ.ค. 59 
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
23 พ.ย.59

ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,880,000.00.- 5,904,760.00.-
รายละเอียด
7-15 ธ.ค. 59 23 ธ.ค. 59 
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการคัดเลือก TOR  
1 พ.ย.59

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

612,000.00.-

572,828.00 .-
รายละเอียด

1-8 พ.ย. 59 17 พ.ย. 59 
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการคัดเลือก    
27 ก.ย.59

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,992,000.00.-

3,494,900.00.-
รายละเอียด

5-12 ต.ค. 59 18 ต.ค. 59 
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการคัดเลือก  
14 ก.ย.59

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 5 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7,425,000.00.-

7,425,000.00.-
รายละเอียด

27 ก.ย. - 4 ตค. 59 13 ต.ค. 59 
8.30 น. - 16.30 น.
  TOR ยกเลิก
13 ก.ย.59

ประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5,000,000.00.-

4,999,093.50.-
รายละเอียด

28 ก.ย. - 5 ตค. 59 11 ต.ค. 59 
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการคัดเลือก  
9 ก.ย.59

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,966,000,000.00.-

1,831,723,000.00.-
รายละเอียด

20 - 27 ก.ย. 59 19 ต.ค. 59
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการคัดเลือก  
7 ก.ย.59

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

816,900.00.-

739,000.00.-
รายละเอียด

7-14 ก.ย. 59 21 ก.ย. 59
8.30 น. - 16.30 น. 
 ผู้ได้รับการคัดเลือก
  
   
6 ก.ย.59

ประกวดราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึกกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,800,000.00.-

1,800,000.00.-
รายละเอียด

6-13 ก.ย. 59 20 ก.ย. 59
8.30 น. - 16.30 น. 
 
  
  ยกเลิก
1 ก.ย.59

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,974,500.00.-

1,720,000.00.-
รายละเอียด

1-8 ก.ย. 59 16 ก.ย. 59
8.30 น. - 16.30 น. 
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

  
   
25 ส.ค.59

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,966,000,000.00.-

1,831,723,000.00.- 

 2-9 ก.ย. 59  6 ต.ค. 59
8.30 น. - 16.30 น.
 
  
 ยกเลิก
26 ก.ค.59

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,000,000.00.-

2,997,786.90.-
รายละเอียด

26 ก.ค. - 2 ส.ค. 59

11 ส.ค. 59
8.30 น. - 16.30 น. 

 
  
 ยกเลิก
15 มิ.ย.59

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล GFMIS ปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

35,000,000.00.- 34,550,300.-
รายละเอียด
1 - 8 ส.ค. 59

19 ส.ค. 59
8.30 น. - 16.30 น. 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

  
 
9 มิ.ย.59

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเสียงตามสายในการสื่อสารของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,000,000.00.-   2,997,786.90.- 
รายละเอียด
16-24 มิ.ย.59

5 ก.ค.59
8.30 น. - 16.30 น.

 
  -
 ยกเลิก
7 มี.ค.59

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

720,000.00 .-   701,651.03.-
รายละเอียด
4-12 เม.ย. 59

25 เม.ย. 59
8.30 น. - 16.30 น.

 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก  
 
2 ก.พ.59

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

220,724,000.00.-  213,745,000.00.- 
รายละเอียด
19-29 ก.พ.59 22 มี.ค.59
8.30 น. - 16.30 น.
  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ธ.ค.58

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทน GFMIS Terminal โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

55,410,000.00.-  54,162,000.00.- 
รายละเอียด
26 ม.ค.-3 ก.พ.59 26 ก.พ. 59
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
15 ธ.ค.58

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

40,800,000.00.-  40,800,000.00.- 
รายละเอียด
5-14 ม.ค.59 27 ม.ค.59
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
6 พ.ย.58

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนฯ)

220,724,000.00.-  215,104,000.00.- 
รายละเอียด
18-25 พ.ย.58 21 ธ.ค.58
8.30 น. - 16.30 น.
  ยกเลิก
7 ก.ย.58

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนฯ)

144,200.00.- 142,600.00.-
รายละเอียด
7 ก.ย- 10
ก.ย. 58
16 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
31 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

680,064.00.- 680,064.00.-
รายละเอียด
31 ส.ค- 7
ก.ย. 58
14 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
31 ส.ค.58

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ IT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

175,800.00.- 172,000.00.- 
รายละเอียด
31 ส.ค- 3
ก.ย. 58
10 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
28 ส.ค.58

ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

182,160.00.- 172,800.00.- 
รายละเอียด
28 ส.ค- 4
ก.ย. 58
14 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
     ยกเลิก
25 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)แบบไม่รวมอะไหล่และไม่รวม Battery โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

220,000.00.- 192,600.00.- 
รายละเอียด
25 ส.ค- 1
ก.ย. 58
9 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
24 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศรวมอะไหล่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

720,000.00.- 713,019.00.- 
รายละเอียด
24 - 31
ส.ค. 58
8 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
20 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

444,000.00.- 384,408.00.- 
รายละเอียด
20 - 28
ส.ค. 58
7 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
20 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปลี่ยนแปลง
ประกาศเชิญชวนฯ
)

250,000.00.- 246,100.00.- 
รายละเอียด
20 - 26
ส.ค. 58
3 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
18 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,974,500.00.- 1,795,000.00.-
รายละเอียด
18 - 25
ส.ค. 58
3 ก.ย.58
8.30 น. - 16.30 น.
  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
10 ส.ค.58

ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และทำความสะอาดพื้นถนน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,000,000.00.- 948,000.00.-
รายละเอียด
10 - 21
ส.ค. 58
26 ส.ค.58
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
15 ก.ค.58

ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

285,000.00.- 285,000.00.-
รายละเอียด
15 - 20
ก.ค. 58
24 ก.ค.58
8.30 น. - 16.30 น.
 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
19 มิ.ย.58

ประกวดราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

450,000.00.- 450,000.00.-
รายละเอียด
19 - 26
มิ.ย. 58
3 ก.ค.58
8.30 น. - 16.30 น.
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
   
12 มิ.ย.58

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ TeamViewer Corporate License รุ่นล่าสุด จำนวน 1 ชุด (10 sessions) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

400,000.00.- 355,347.00.-
รายละเอียด
18 - 26
มิ.ย. 58
3 ก.ค.58
8.30 น. - 16.30 น.
   ยกเลิก

 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)

 
 

วันที่ประกาศ
เรื่อง
วงเงิน
งบประมาณ
ราคากลาง
ซื้อแบบ/
รับซอง
ข้อเสนอ
ยื่นซอง/
เอกสาร
ประกวดราคา
เปิดซอง/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
วันดำเนินการประกวดราคา
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
ร่าง
TOR
หมายเหตุ
29 เม.ย.58

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อใช้ในระบบงาน GFMIS สำหรับกระทรวงการคลัง และศูนย์บางบัวทอง (DRC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,455,864.00 -
2,455,864.00.- 
รายละเอียด
28 พ.ค.58 - 8 มิ.ย. 58 15 มิ.ย.58
10.00 น. - 11.30 น.
  8 ก.ค. 58 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 เม.ย.58
แก้ไข
11 พ.ค.58

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับส่วนราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2,955,875.00 -
2,955,875.00.- 
รายละเอียด
21-27
พ.ค.58
3 มิ.ย.58
10.00 น. - 11.30 น.
  26 มิ.ย.58 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
14 พ.ย.57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงระบบควบคุมห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

15,000,000.00. -
             ยกเลิก
30 ต.ค. 57
แก้ไข
11 พ.ย.57

ประกวดราคาซื้อสาหรับโครงการทดแทนระบบโทรศัพท์ของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

15,000,000.00. -
15,000,000.00. - 
รายละเอียด
25-28
พ.ย.57
3 ธ.ค.57
10.00 น. - 11.30 น.
  25 ธ.ค 2557 ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
27 ต.ค. 57

ประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการจัดเก็บรายได้และผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS สำหรับคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

8,100,000.00. -
8,105,785.00.- 
รายละเอียด
14-20
พ.ย.57
25 พ.ย. 57
10.00 น. - 11.30 น.
  19 ธ.ค 2557  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค. 57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

38,102,000.00   -
38,102,000.00.-
รายละเอียด
4 -10 พ.ย. 57 17 พ.ย. 57
10.00 น. - 11.30 น.
  8 ธ.ค 2557  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
24 ต.ค. 57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

30,000,000.00  -
 29,830,000.00.-
รายละเอียด 
4 -7 พ.ย. 57 13 พ.ย. 57
10.00 น. - 11.30 น.
  28 พ.ย. 57
   ยกเลิก
23 ก.ค. 57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS ให้รองรับกับ Software SAP ERP 6 ส่วนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

42,994,000.00 -
40,259,820.00.-
รายละเอียด 
1-13 ส.ค.57 19 ส.ค. 57
10.00 น. - 11.30 น.
  9 ก.ย. 2557  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
7 มี.ค. 57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับระบบ GFMIS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

85,000,000.00.-
4-22 เม.ย.57 8 พ.ค.57
10.00 น. - 11.30 น.
  3 มิ.ย. 57  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
7 มี.ค. 57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล GFMIS ทดแทนของเดิมปี 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

25,000,000.00.-
4-22 เม.ย.57 7 พ.ค.57
10.00 น. - 11.30 น.
  30 พ.ค. 57  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 
7 มี.ค. 57

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

9,800,000.00.-
4-22 เม.ย.57 6 พ.ค.57
10.00 น. - 11.30 น.
  29 พ.ค. 57  ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
 

 การเปิดเผยราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7

 

 

701,651.03