ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

     
การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)  
แผนการปฏบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
แผนการปฏบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
แผนการปฏบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
กฏบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
แผนการปฏบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
แบบประเมินตนเอง (Self - Assesment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
แผนการตรวจสอบภายในระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ 2557  
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 2556  
แผนการตรวจสอบภายในระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ 2556  
แผนการตรวจสอบภายในระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ 2555  
แผนการตรวจสอบภายในระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ 2554  
แผนการตรวจสอบภายในระดับกระทรวงประจำปีงบประมาณ 2553