รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายบดี จุณณานนท์

 
 
 
นายบดี จุณณานนท์
28 พฤษภาคม 2539 - 15 ตุลาคม 2539