ปลัดกระทรวงการคลัง อดีต-ปัจจุบัน | นายบัณฑิต บุณยะปานะ

 
 
 
นายบัณฑิต บุณยะปานะ
16 มิถุนายน 2535 - 8 กรกฎาคม 2536
 
 

วันเดือนปีเกิด

-    6 ตุลาคม  2477

ประวัติการศึกษา

-    สมรส

ประวัติการศึกษา

-    2496 - 2500          Bs. (Economics) ,  Boston University

ประวัติการปฏิบัติราชการ  

 -   16 มิ.ย. 2535         ปลัดกระทรวงการคลัง

-    1 ต.ค. 2529           อธิบดีกรมสรรพากร

-    1 ต.ค. 2525           อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

-    1 พ.ค. 2523           อธิบดีกรมสรรพสามิต

-    26 พ.ค. 2522         อธิบดีกรมธนารักษ์

-    2  พ.ค. 2518          ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

-    2536                      ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

-    2528                      มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก