รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายบุญชู โรจนเสถียร

 
 
 
นายบุญชู โรจนเสถียร
17 มีนาคม 2518 - 20 เมษายน 2519