ปลัดกระทรวงการคลัง อดีต-ปัจจุบัน | นายบุญมา วงศ์สวรรค์

 
 
 
นายบุญมา วงศ์สวรรค์
1 สิงหาคม 2508 - 31 ตุลาคม 2516
 
 

วัน เดือน ปีเกิด 

-    7  พฤศจิกายน  2460

สถานะภาพ 

-    สมรส 

ประวัติการศึกษา 

-    2478 - 2481         B.Sc. (Economics) First Class Honours,London School of Economics, University of London

ประวัติการปฏิบัติราชการ 

 -   1 ส.ค. 2508         ปลัดกระทรวงการคลัง

-    1 ต.ค. 2506         อธิบดีกรมศุลกากร

-    12 ก.ย. 2500       อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

-    2510                    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ประกาศเกียรติคุณ

-    เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-    ประกาศเกียรติคุณจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 

-    1 เมษายน 2543     ได้รับการเชิดชูเกียรติจากกระทรวงการคลัง  "คนดีศรีคลัง"