รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายบุญมา วงศ์สวรรค์

 
 
 
นายบุญมา วงศ์สวรรค์
16 ตุลาคม 2516 - 29 พฤษภาคม 2517