ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 15,000,000.00
อีเมล์แอดเดรส wai@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 0-2126-5800 ต่อ 2277 
หมายเลขโทรสาร  หมายเลข 0-2273-9776
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)
21/03/2562
26/03/2562
 2 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidiing)  17/06/2562  20/06/2562          download
 3 ประกาศราคากลาง 21/03/2562    
   
   

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download