ข้าราชการประจำ

 

ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจในสังกัดbanner_executive_head.png
Top Executives in Ministry of Finance

banner_palad_office_head.png
 
   
 

 

นายจำเริญ โพธิยอด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง


นางแพตริเซีย มงคลวนิช
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง

 

 

 

       

นางศิริพร เหลืองนวล
ที่ปรึกษาการคลัง
นายพนิต ธีรภาพวงศ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นางอุษามาศ ร่วมใจ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
       
นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

 
อธิบดี / ผู้อำนวยการ
กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
       
 

 
  นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 
 
กลุ่มภารกิจด้านรายได้
         
 

 

 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
อธิบดีกรมศุลกากร

 

 
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
       
 

 
 

นายอำนวย ปรีมนวงศ์
อธิบดีกรมธนารักษ์

นายประภาศ คงเอียด
ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------นายลวรณ แสงสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 
 
 
"พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
หมวดที่ ๒. ส่วนที่ ๓. "ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล"
* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *