ข้าราชการการเมือง

banner_executive_head.png

ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
Top Executives in Ministry of Finance


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง-
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

 

ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง

 

 

   

นายอานุภาพ จามิกรณ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

 

นายพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง