รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

 
 
 
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
15 ตุลาคม 2539 - 28 พฤศจิกายน 2539 (รักษาการ)